Planowana inwestycja Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku

Obecna sytuacja meteorologiczna w kraju, występujące ulewne opady deszczu głównie w jej południowej części, przywracają w pamięci mieszkańców zagrożenie powodziowe jakie miało miejsce w roku 2010. Wprawdzie wówczas doszło do przerwania wałów po lewej stronie Wisły, ale nikt nie wie co się stanie następnym razem. Na terenie gminy Małej Wsi zlokalizowane jest obwałowanie Doliny Zakrzewo – Kępa Polska wraz z połączonymi starorzeczami tworzącymi ciek Doprowadzalnik Kępa Polska. Ciek ten odprowadza wody zarówno z terenu doliny jak również wody infiltrujące przez wały powodziowe do Pompowni Przeciwpowodziowej Kępa Polska, która przepompowuje je do Wisły. Niestety w chwili obecnej ciek o nazwie „Doprowadzalnik Kępa Polska” jest niedrożny. Ciek ten biegnie przez tereny położone w dwóch gminach, w miejscowościach: Kępa Polska w  gminie Bodzanów i Zakrzewo w gminie Mała Wieś.

Podczas ulewnych deszczy oraz wiosennych roztopów, przy zasilaniu wodami infiltrującymi przez wały przeciwpowodziowe Doliny Zakrzewo – Kępa Polska, następuje podtapianie gruntów, występowanie utrzymujących się długotrwale podsiąków a także bezpośrednie zagrożenie budynków mieszkalnych w tym Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie. Sytuacja ta była powodem wielu interwencji mieszkańców u administratora cieku tj. Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku (WZMiUW), który w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego zajmuje się utrzymaniem przedmiotowego cieku. Niestety podejmowane przez tę jednostkę próby udrożnienia cieku nie przyniosły większych efektów a postępujące wypłacanie koryta rzeki Wisły powoduje dodatkowe nasilenie zjawiska. Prowadzone w ostatnich latach na rzece Wiśle przez RZGW prace pogłębiarskie/bagrownicze, również nie przynoszą większych efektów, gdyż wydobyty grunt nadal jest pozostawiany w międzywalu rzeki Wisły. Mając na uwadze powyższe, w celu zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej terenów przyległych do Doprowadzalnika Kępa Polska oraz zapewnienia prawidłowego przepływu wód i lodu, w roku 2012  WZMIUW w Warszawie zlecił wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Doprowadzalnik Kępa Polska – przebudowa przekroju podłużnego i poprzecznego koryta w km 0+000-3+700, gm. Bodzanów i Mała Wieś“. We wrześniu 2015 roku została wydana decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla w/w inwestycji. Mając wszystkie niezbędne decyzje WZMIUW w Warszawie rozpoczął procedurę dążącą do zrealizowania w/w projektu.

Przedmiotem inwestycji jest zapewnienie swobodnego odpływu wód z użytków rolnych oraz wód infiltracyjnych z korpusów wałów przeciwpowodziowych Doliny Zakrzewo – Kępa Polska. Ciek, poza odwodnieniem sąsiadujących pól, zbiera  i odprowadza wody infiltrujące przez wał przeciwpowodziowy Wisły do pompowni Kępa Polska, wobec czego jest on zasilany w sposób ciągły i ma duże znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej.

Zaprojektowane rozwiązania techniczne obejmują przebudowę koryta cieku wraz
z budowlami. W ramach projektu przewidziano odcinkowe wykonanie umocnień dna i skarp cieku za pomocą kiszki faszynowej, narzutu siatkowo-kamiennego oraz płyt ażurowych. Wszystkie przepusty na cieku zostaną przebudowane a wloty do nich zostaną wykonane
w sposób utrudniający ich zabudowanie przez bobry. Na odcinkach gdzie ewentualne rozlewiska nie stanowią zagrożenia planuje się pozostawienie cieku w stanie istniejącym lub jedynie wyprofilowanie koryta tak, aby był zapewniony przepływ nadmiaru wód powodziowych. Zaproponowany sposób regulacji ma służyć jedynie odprowadzeniu nadmiaru wód tj. głównie powodziowych, stanowiących realne zagrożenie, ze zlewni natomiast wody opadowe zostaną zatrzymane na rozlewiskach powstałych na odcinkach nieobjętych regulacją.  

W zakres planowanej inwestycji wchodzi:

  • przebudowa istniejących przepustów i rozbiórka 3 nieużytkowanych przepustów;
  • wyprofilowanie i ubezpieczenie doprowadzalnika odcinkowo w km 0+000 – 3+700;
  • wykonanie kładki dla pieszych;
  • wykonanie brodu.

Podstawową funkcją projektowanego obiektu jest ochrona terenów Gminy Bodzanów i Mała Wieś, głównie zamieszkujących tę dolinę mieszkańców oraz ich mienia i znajdujących się tam upraw rolniczych i zabudowań, przed wodami powodziowymi rzeki Wisły oraz zapewnienie swobodnego odpływu wód z okolicznych terenów. Należy podkreślić, że Doprowadzalnik Kępa Polska stanowi jedyny odbiornik wód z obszaru o powierzchni około 1,2 tys. ha. Brak jego drożności stwarza zagrożenie zalania pompowni, Domu Pomocy Społecznej, OSP w Podgórzu i Zakrzewie Kościelnym a także wielu innych budynków.
W oparciu o wykonane kalkulacje na podstawie „map ryzyka powodziowego - negatywne konsekwencje dla ludności oraz wartości potencjalnych strat powodziowych” można ocenić występujące ryzyko powodziowe na obszarze objętym inwestycją zarówno w aspekcie finansowym, jak i bezpieczeństwa dla ludzi. W stanie obecnym tj. bez rozbudowy istniejącego zabezpieczenia przeciwpowodziowego wielkość strat po powodzi występującej statystycznie raz na 100 lat, może wynieść  nawet kilkanaście mln. złotych.

Przedmiotowe zadanie uwzględnione zostało w zatwierdzonym przez Radę Ministrów w dniu 26.08.2014r MasterPlanie (ID inwestycji: 3_1478_W) dla obszaru dorzecza Wisły w załączniku nr 2 - Lista nr 1 Inwestycje, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarszają stanu wód.

Urszula Cendlewska

Inspektor WZMiUW w Warszawie O/Płock - Inspektorat Płock

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Gminne OSP

Gminne OSP

Gminny Portal Mapowy

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Osoby On-line

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

Zimowe utrzymanie dróg

 

Hotel dla bezdomnych psów

Hotel dla psów

Czystsze Powietrze