Zaproszenie na obrady XXIX Sesji Rady Gminy Mała Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XXIX sesji Rady Gminy Mała Wieś, które  odbędą się w dniu 26 października 2017 roku o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad  XXVIII Sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Mała Wieś z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie  uchwał w sprawach:
a/ przystąpienia Gminy Mała Wieś do Związku Gmin Regionu Płockiego,
b/ przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego,
c/ usunięcia obelisku upamiętniającego 16-tą rocznicę wyruszenia oddziałów Gwardii Ludowej Mazowsza Północnego do walk z niemieckim okupantem znajdujący się w miejscowości Małej Wsi gmina Mała Wieś,
d/ zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Dzienny Dom Senior-WIGOR w Małej Wsi na Dzienny Dom Senior + w Małej Wsi,
e/ nadania Statutu Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi,
f/ uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Mała Wieś na 2018 rok,
g/ zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok Gminy Mała Wieś  Nr 165/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia  2016 r.,
h/ zmiany Uchwały  Nr 164/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś  z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Sprawy różne, w tym m. in.:
- wolne wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący

Rady Gminy Mała Wieś

/-/ Włodzimierz Jeznach

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Gminne OSP

Gminne OSP

Gminny Portal Mapowy

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Osoby On-line

Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.

Zimowe utrzymanie dróg

 

Hotel dla bezdomnych psów

Hotel dla psów

Czystsze Powietrze