Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu.

Profil uczestnika:

- 60 osób , min. 36 kobiet z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

- w tym min. 48 osób z rodzin doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014 – 2020, czyli:

 - osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do takich świadczeń tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ust. Z dn. 12.03.2004;

  - osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dn. 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

  - osoby z niepełnosprawnościami (min. 3 osoby w tym min. 2 kobiety)

  - osoby korzystające z PO Pomoc Żywnościowa

 - preferowane do objęcia wsparciem są osoby korzystające z PO PŻ 2014 – 2020, a zakres wsparcia nie będzie powielał działań towarzyszących z PO PŻ.

 Udział w projekcie będą mogli wziąć mieszkańcy i mieszkanki następujących gmin:
- Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, m. Sierpc, Sierpc gmina wiejska, Szczutowo, Zawidz, Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Mała Wieś, Nowy Duninów, Radzanowo, Słubice, Staroźreby, Wyszogród, m. Gostynin, gmina wiejska Gostynin, Pacyna, Sanniki, Szczawin Kościelny.

Wsparcie uczestników obejmuje:

1) diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów, opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji.  zwrot kosztów dojazdu dla wszystkich 10 zł/os./spotkanie – jedno spotkanie

2) Indywidualne pośrednictwo pracy. zwrot kosztów dojazdu dla wszystkich 10 zł/os./spotkanie – pięć spotkań

3) Doradztwo prawne - zwrot kosztów dojazdu dla wszystkich 10 zł/os./spotkanie – pięć spotkań

4) Zintegrowane psychologiczno – pedagogiczne doradztwo rodzinne dla 24 uczestników . zwrot kosztów dojazdu dla tych 24 uczestników 10 zł/os./spotkanie

5) Szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji. Stypendium szkoleniowe dla każdego 372,36 na rękę za całość szkolenia – 56 godzin. Dla 12 osób refundacja kosztów opieki nad dzieckiem albo osobą zależną 415,55 zł. zwrot kosztów dojazdu dla wszystkich 10 zł/os./spotkanie. Możliwość zaangażowania asystenta osoby niepełnosprawnej.

Staż zawodowy dla 18 uczestników, 3 miesiące. Stypendium 997 zł miesięcznie, opłacone badania wstępne lekarskie i NNW,Dla 4 osób refundacja kosztów opieki nad dzieckiem albo osobą zależną 415,55 zł. Zwrot kosztów dojazdu 120 zł miesięcznie na osob

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Gminne OSP

Gminne OSP

Gminny Portal Mapowy

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Osoby On-line

Odwiedza nas 53 gości oraz 0 użytkowników.

Zimowe utrzymanie dróg

 

Hotel dla bezdomnych psów

Hotel dla psów

Czystsze Powietrze