Informacja o posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy Mała Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje o terminach posiedzeń komisji:
27 listopada 2017r. godzina 9:00 Komisja Rewizyjna,
27 listopada 2017r. godzina 12:00 Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Ochrony Środowiska,
28 listopada 2017r. godzina 9:00 Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.

 

Proponowany porządek obrad:

1.Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a/ obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok,

b/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku,

c/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku,

d/ zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

e/ wyrażenia zgody na przejęcie majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Małej Wsi w likwidacji, na

własność Gminy Mała Wieś,

f/ skargi na działalność Wójta Gminy Mała Wieś,

g/ skargi na działalność Wójta Gminy Mała Wieś,

h/ skargi na działalność Wójta Gminy Mała Wieś,

i/ zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym gminy Mała Wieś zaliczonym do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mała Wieś,

j/ udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Załuski,

k/ zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok Gminy Mała Wieś  Nr 165/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia  2016 r.,

l/  zmiany Uchwały  Nr 164/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś  z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023,

ł/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów o pożyczek.

2. Analiza informacji o realizacji zadań oświatowych,

3. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mała Wieś za I półrocze 2017 roku.

4. Wolne wnioski.

Przewodniczący

Rady Gminy Mała Wieś

/-/Włodzimierz Jeznach

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Gminne OSP

Gminne OSP

Gminny Portal Mapowy

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Osoby On-line

Odwiedza nas 45 gości oraz 0 użytkowników.

Zimowe utrzymanie dróg

 

Hotel dla bezdomnych psów

Hotel dla psów

Czystsze Powietrze