Informacja o posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy Mała Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje o terminach posiedzeń komisji:
19 grudnia 2017r. godzina 9:00 Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej,
19 grudnia 2017r. godzina 13:00 Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Ochrony Środowiska,
20 grudnia 2017r. godzina 9:00 Komisja Rewizyjna.

 

Proponowany porządek obrad:

1.Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a/ przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2018 rok,
b/ ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych,
c/ wyboru ławników na kadencję 2016 - 2019 w wyborach uzupełniających do zwiększenia liczby ławników z terenu gminy Mała Wieś,
d/ uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani na 2018 rok,
e/ zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok Gminy Mała Wieś  Nr 165/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia  2016 r.,
f/ zmiany Uchwały  Nr 164/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś  z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023,
g/ ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Mała Wieś, które nie wygasają z upływem 2017 r. oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków,
h/ analiza uchwały Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2018 rok,
i/ analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2018 – 2024,
j/ wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

2. Wolne wnioski.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Gminne OSP

Gminne OSP

Gminny Portal Mapowy

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Osoby On-line

Odwiedza nas 54 gości oraz 0 użytkowników.

Zimowe utrzymanie dróg

 

Hotel dla bezdomnych psów

Hotel dla psów

Czystsze Powietrze