Zaproszenie na obrady XXXI Sesji Rady Gminy Mała Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XXXI sesji Rady Gminy Mała Wieś, które  odbędą się w dniu 28 grudnia 2017 roku o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad  XXX Sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Mała Wieś z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie  uchwał w sprawach:
  a/ przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2018 rok,
  b/ ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych,
  c/ wyboru ławników na kadencję 2016 - 2019 w wyborach uzupełniających do zwiększenia liczby ławników z terenu gminy Mała Wieś,
  d/ uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani na 2018 rok,
  e/ zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok Gminy Mała Wieś  Nr 165/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia  2016 r.
  f/zmiany Uchwały  Nr 164/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś  z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023,
  g/ ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Mała Wieś, które nie wygasają z upływem 2017 r. oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków,
  h/ przyjęcie uchwały Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2018 rok,
  i/ przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2018 – 2024,
  j/
  wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 2. Sprawy różne, w tym m. in.:
    - wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Włodzimierz Jeznach

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Gminne OSP

Gminne OSP

Gminny Portal Mapowy

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Osoby On-line

Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.

Zimowe utrzymanie dróg

 

Hotel dla bezdomnych psów

Hotel dla psów

Czystsze Powietrze