Na terenie gminy znajduje się wiele obiektów wpisanych do rejestru zabytków:

  • Lasocin – park dworski z 2 połowy XIX wieku, powierzchnia 4,8 ha – nr rejestru 5
  • Mała Wieś – park z I połowy XIX wieku o powierzchni 7,5 ha z dwoma kolistymi stawami i śladami dawnego systemu wodnego złożonego z kanałów – nr rejestru 4
  • Nakwasin – park dworski z początku XIX wieku o powierzchni 9,1 ha – nr rejestru 465
  • Podgórze – dwór drewniany z połowy XIX wieku z gankiem ujętym parami kolumn toskańskich – nr rejestru 537
  • Podgórze – park z połowy XIX wieku przechodzący w naturalny głęboki jar rzeki Ryksy - nr rejestru 537

 

Wykaz drzew pomników przyrody na terenie Gminy Mała Wieś

 

Nr w rejestrze Konserwatora Przyrody

 

Lokalizacja

 

Typ pomnika przyrody

 

Obwód drzewa na wys. 130 cm

 

Akt prawny powołujący pomnik przyrody

 

41

 

Chylin

 

Wiąz górski

 

405

 

UW Warszawa nr 456

 

1

 

Brody - leśnictwo

 

Cis pospolity

 

163

 

P.W.R.N nr 24

 

86

 

 

Aleja drzew wielogatunkowych

 

 

Wojewoda Płocki nr 22

 

38

 

Mała Wieś – park koło GS

 

Grupa drzew wielogatunkowych

 

323 - 350

 

UW Warszawa nr 452

 

17

 

Podgórze - park

 

Orzech włoski – „Jawor”

 

392

 

PWRN nr 223

 

18

 

Krawędź rzeki Ryksy

 

8 dębów szypułkowych

 

350 - 590

 

PWRN nr 24

 

321

 

Zakrzewo – cmentarz przy kościele

 

3 dęby szypułkowe

 

280 - 385

 

Wojewoda Płocki nr 8

 

320

 

Posesja Genowefy Bielickiej

 

Dąb szypułkowy

 

400

 

Wojewoda Płocki nr 8

 

Grodzisko w Orszymowie 

GRODZISKO zwane Kopcem. Usytuowane na krawędzi wzniesieńprawego brzegu doliny rzeczki Strugi. Z w. XI-XII i XIII.
Stożkowe, ośrednicy ok. 16 m, z zachowanymi resztkami fosy dookolnej i śla­dami wału. Istniała tu zapewne drewniana wieża-stołp wzniesiona na nasypie ziemnym,umocniona kamieniami. Badania sondażowe prze­prowadzone 1966. Grodzisko wpisane do rejestru zabytków w dniu 06 grudnia 1967 roku pod pozycją 423/772/W.

Grodzisko Średniowieczne w Wilkanowie

GRODZISKO ŚREDNIOWIECZNE nr 20 zw. Okop.
Położone wśród podmokłych łąk doliny strugi Ryksy, na jej prawym brzegu. Stożkowe, z w. XIII, otoczone fo­są ze śladami wału. Rozkopane w latach 1871-3, badania sondażowe przepro­wadzone 1957-8 i 1966. Objęte ochrona konserwatorską i wpisane do rejestru zabytków w dniu 06 grudnia 1967 roku pod numerem 422/771.

Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zakrzewie Kościelnym

Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zakrzewie Kościelnym Parafia pw. Św. Piotra i Pawła powstała prawdopodobnie w XII w. W połowie XIII w. Rogalici uposażyli kościół. Na początku XV w. wieś przeszła w ręce Prawdziców z Gulczewa, a od końca XV do XVIII w. należała do rodziny Lasockich. Pierwsza wzmianka o kościele zachowała się dopiero z końca XIV w. Wizytacja z 1599 r. podała, że drewnianą świątynię około 1540 r. konsekrował biskup płocki Mikołaj Bruliński. Uległa ona zniszczeniu podczas wylewu Wisły w 1619 r.Fundatorem obecnego, drewnianego kościoła, był w 1620 r. Marcin Lasocki. Obiekt ten był kilkakrotnie naprawiany, m.in. w 1775 r. staraniem Wojciecha Józefa Nakwaskiego oraz w 1824 i 1901 r. Jest to drewniana budowla orientowana, konstrukcji zrębowej, wzmocnionej lisicami, oszalowana, na kamiennej podmurówce. Nawa na planie zbliżonym do kwadratu z węższym i niższym prezbiterium.Świątynia wyposażona jest w barokowy ołtarz główny oraz dwa ołtarze boczne. W połowie XIX w. siedzibę proboszcza przeniesiono do Kępy Polskiej, wsi leżącej na krańcu parafii, nad rzeczką Mołtawą, przy jej ujściu do Wisły. Wieś była własnością Kępskich, potem Kossobudzkich, Lasockich, od 1763 r. Nakwaskich, a od 1935 r. Szymanowskich. Około 1700 r. w Kępie, w domu nad Wisłą, miała ukazać się Matka Boska. Dom ten zamieniono na kaplicę, a następnie w 1728 r. wybudowano drewnianą dużą kaplicę, która przetrwała do 1784 r.Obecny, murowany z cegły kościół pw. św. Klemensa, został wzniesiony w latach 1785-1786 z fundacji Klemensa Nakwaskiego, podkomorzego wyszogrodzkiego, a konsekrowany był w 1786 r. Przez długi czas świątynia była pod zarządem właściciela, a proboszcz z Zakrzewa jej nie administrował. Dziedzic utrzymywał przy kościele specjalnego kapelana. Nie doszło również nigdy do urzędowego kościelnego stwierdzenia dziejących się tam uzdrowień. Wyposażenie kościoła wwiększości pochodzi z końca XVII w. Ołtarz główny jest neobarokowy z fragmentami snycerskimi i rzeźbami oraz obrazem Zwiastowania NMP z XVII w. ze srebrną sukienką sprawioną w 1735 r. przez Walentego Żółtowskiego, opata klasztoru benedyktynów w Płocku. Na zasuwie jest obraz Św. Klemensa z końca XVIII w. Na uwagę zasługują nagrobki i epitafia. Za czasów ks. Jerzego Drozdowskiego kościół został odnowiony i pokryty blachą. Dalsze prace renowacyjne prowadził ks. Wojciech Hubert. W latach 1999-2000 ks. proboszcz Wojciech Brzozowski dokonał wymiany instalacji elektrycznej i malowania koŚcioła w Kępie Polskiej. Obok kościoła, na miejscu domu, w którym miały być objawienia w 1700 r., stoi drewniana kapliczka. Żródło : portal Diecezja Płocka.

Kościół pw. św. Floriana w Orszymowie

Kościół parafialny powstał prawdopodobnie w drugiej połowie XIII w., choć wzmiankowany jest po raz pierwszy w 1316 r. W 1452 r. proboszczem w Orszymowie był Piotr z Kuchar, pisarz dworu biskupiego bpa Pawła Giżyckiego. W 1495 r. pleban Jakub z Kośmina zobowiązał się wystawić nowy, drewniany kościół. Kolejny wzniesiono w 1715 r., staraniem proboszcza Stanisława Kazimierza Barcikowskiego. Konsekrowany był w 1739 r. przez bpa Marcina Załuskiego, sufragana płockiego. Wkrótce, 26 maja 1799 r., świątynia spłonęła. Po pożarze do 1825 r. nabożeństwa odbywały się w prowizorycznej drewnianej kaplicy. W latach 1825-1828, staraniem proboszcza ks. Piotra Strzegowskiego, z fundacji Floriana Lasockiego, wybudowano kościół murowany. W 1877 r. dobudowano fronton kościoła, a w 1910 r. ks. Marceli Przedpełski powiększył kościół o dwie boczne kaplice i prezbiterium. Po II wojnie światowej, w 1962 r., przeprowadzono gruntowny remont świątyni. Z zabytków sztuki sakralnej na uwagę zasługują: kropielnica granitowa gotycka, feretrony neogotyckie z drugiej połowy XIX w. oraz relikwiarz ufundowany w 1764 r. przez Wojciecha Klukowskiego, kanonika honorowego lateraneńskiego, proboszcza orszymowskiego.Żródło : portal Diecezja Płocka.

Park w Brodach Małych

Założony pocz. w. XIX, zapewne dla Gościckich ( Brody Małe od 1824 roku stanowiły własność Tomasza Gościckiegop herbu Lubicz - radcydepartamentu płockiego ) .Krajobra­zowy, z alejami na czworoboku istawami w części pn.-wsch. We wsch. części aleja bukowa skręcająca zastawem ku pn.W otoczeniu nowego dworu (w miejscu dawnego, modrzewiowego, spalonego 1940) okazy starodrzewu: buki, cisy, kasztanowce, modrzewie, jawory, lipy, jesiony.Wpisany do Rejestru Zabytków w dniu 26 września 1978 rokupod pozycją nr 466. Powierzchnia 7,80 ha .

Park w Dzierżanowie

Park Podworski założony w pierwszej pół. w. XIX przy dworze należącym wówczas do Małowieskich . Park krajobrazowy, rozciągającysię na pn. i zach. od dworu, z aleją wysadzaną podwójnym szpalerem kasztanowców. Od pn. staw z prze­pustami, wzgórek z wydrążonym amfiteatrem, przed dworem rozległa polana; wśród starodrzewu okazy lipyi jesionów sadzonych w kręgi. Na zakończeniu alei grabowej grób powstańca 1863 z figurą Matki Boskiej.Park wpisany do Rejestru Zabytków w dniu 24 sierpnia 1976 roku pod pozycją nr 3.   

Przydrożna rzeźba św.Jana Nepomucena w Małej Wsi

Kapliczka została wystawiona 1799 przez Klemensa Nakwaskiego, podkomorzego wyszogrodzkiego, przekształ­cona w 1935 wg projektu inż. Zygmunt Knittla (Knitela), kapitana, starosty gnieźnieńskiego.Pierwotnie na głazie narzutowym (obecnie na betonowych stopniach) postument piaskowcowy z inskrypcją i datą, na nim kolumienka z głowicą o charakterze korynckim z figurą św. Jana Nepomucena. Przy kapliczce głaz narzutowy ze śladem dawnego posadowienia postumentu.Ostatnie prace konserwatorskie przy rzeźbie były przeprowadzane w 1997 roku przez Toruńską Pracownię Badań i Konserwacji Zabytków.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Gminne OSP

Gminne OSP

Gminny Portal Mapowy

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Osoby On-line

Odwiedza nas 45 gości oraz 0 użytkowników.

Zimowe utrzymanie dróg

 

Hotel dla bezdomnych psów

Hotel dla psów

Czystsze Powietrze