• 19 czerwca 2019
  • 12:00

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, iż posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy Mała Wieś odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 roku o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Małej Wsi.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
1. analiza raportu Wójta o stanie Gminy Mała Wieś za 2018 rok,
a. udzielenia Wójtowi Gminy Mała Wieś wotum zaufania,
2. analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mała Wieś wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2018 rok,
a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok,
3. udzielenia Wójtowi Gminy Mała Wieś absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
4. powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądowych,
5. przyjęcia zasad przyznawania Nagród Wójta Gminy Mała Wieś,
6. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2019 rok, Nr 18/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r.
7. zmiany Uchwały Nr 19/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2019 – 2033.
4. Wolne wnioski.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).

Content | Menu | Access panel