Urząd Gminy Mała Wieś informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Oferty na w/w zadanie można składać do dnia 14 marca 2019 r. do godz. 9:00. Miejsce składania ofert – Sekretariat Urzędu (pokój nr 9).
Więcej informacji w linku.

Content | Menu | Access panel