Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku

Wójt Gminy Mała Wieś – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego  na terenie Gminy Mała Wieś w 2020 roku.

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 13 lipca 2019 roku o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku (Dz. U. 2019 roku, poz. 1728), informuję o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych /terenowych/ na terenie Gminy Mała Wieś.

Powszechny spis rolny zostanie przeprowadzony od 1 września 2020 roku do 30 listopada 2020 roku.

Naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych /terenowych/ dokonuje się spośród osób:
1.    pełnoletnich;
2.    zamieszkałych na terenie Gminy Mała Wieś:
3.    posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
4.    posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie;
5.    które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Informacje ważne dla osób składających zgłoszenie:
1.Ze względu na to, że rachmistrz spisowy/terenowy/ będzie realizował wywiady przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie przeznaczone do przeprowadzenia spisu, kandydat na rachmistrza powinien  posiadać co najmniej podstawowe umiejętności posługiwania się takimi urządzeniami.
2.Kandydat na rachmistrza spisowego/terenowego/ musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.
3.Rachmistrz spisowy/terenowy/ wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego.
4.Wynagrodzenie rachmistrza  spisowego/terenowego/ ustala się jako iloczyn stawki:
a) 37,00 zł brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020;
b) 20,00 zł brutto i liczby zakończonych w pełni wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020.

Kandydat na rachmistrza spisowego/terenowego/ musi złożyć wypełnione zgłoszenie.
Zgłoszenie /wzór/

1.Zgłoszenie należy złożyć w terminie od 15 czerwca 2020 roku do 8 lipca 2020 roku osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy Mała Wieś ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś lub za pośrednictwem poczty w kopercie z napisem „Nabór na rachmistrza spisowego”.
2.Zgłoszenia, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
3.Wszelkie informacje dotyczące powszechnego spisu rolnego można uzyskać na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego.
4.Dodatkowych informacji udziela Gminne Biuro Spisowe tel. 242697960 lub gmina@malawies.pl

Uwaga:
Ilość gospodarstw rolnych ustalona przez GUS w oparciu o administracyjne źródła danych (w tym ARIMR) wynosi – 641.
Szacunkowa liczba gospodarstw rolnych przypadająca do zbadania (przy założeniu, że część gospodarstw zostanie spisana metodą samospisu) służąca do ustalenia liczby rachmistrzów wynosi – 474.
Planowana ustalona przez Centralne Biuro Spisowe liczba rachmistrzów dla gminy Mała Wieś wynosi – 2.
Kandydaci na rachmistrzów spisowych /terenowych/podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługiwać muszą się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do internetu.

Place zabaw i siłownie zewnętrzne ponownie otwarte dla mieszkańców Gminy Mała Wieś

Od dnia 15 czerwca 2020 roku nasi najmłodsi mieszkańcy mogą ponownie bezpiecznie bawić się na placach zabaw przy Samorządowym Przedszkolu z Odziałem Integracyjnym w Małej Wsi, Szkole Podstawowej w Dzierżanowie i Szkole Podstawowej w Podgórzu oraz przy Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi. Natomiast nasi starsi mieszkańcy mogą korzystać z siłowni zewnętrznych. Otwarcie tych w/w obiektów to element kolejnego etapu znoszenia obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa.
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców wszystkie urządzenia na placach zabawach oraz siłowniach zewnętrznych zostały zdezynfekowane i przygotowane do bezpiecznego korzystania.
Należy pamiętać, aby na placach zabaw przestrzegać zasad bezpieczeństwa – przede wszystkim konieczne jest zasłanianie ust i nosa przez rodziców/opiekunów dzieci oraz zachowanie zalecanego dystansu społecznego.
Wszystkim życzymy bezpiecznej zabawy oraz miłego odpoczynku na świeżym powietrzu.

Internetowa platforma dla lokalnych rolników

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do skorzystania z serwisu Mazowiecki e-bazarek, który umożliwia tworzenie krótkich łańcuchów dostaw pomiędzy producentami, a konsumentami. To również doskonała, bezpłatna promocja mazowieckich rolników, producentów regionalnej i ekologicznej żywności, usługodawców, twórców rękodzieła oraz kół gospodyń wiejskich. Działalność serwisu to pomoc za pośrednictwem naszej instytucji mieszkańcom obszarów wiejskich w sprzedaży wytworzonych produktów i usług oraz realizacja hasła „CUDZE CHWALICIE, SWOJE POZNAJCIE”.

Wszelkie informacje dotyczące Mazowieckiego e-bazarku znajdziecie Państwo na stronie internetowej https://mazowieckiebazarek.pl

Ogłoszenia bezpłatne!

Na e-Bazarku można sprzedawać:

 1. warzywa i owoce
 2. oleje i oliwy
 3. przetwory owocowo-warzywne
 4. miód i produkty pszczele
 5. napoje
 6. nabiał
 7. kwiaty/byliny/nasiona
 8. zboża
 9. mięso i wędliny
 10. pieczywo, produkty zbożowe
 11. ryby
 12. zioła
 13. drzewa i krzewy iglaste
 14. maszyny i urządzenia

W razie potrzeby można poszerzyć zakres sprzedaży o dodatkowe kategorie.

Informacja Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 10 czerwca 2020 roku o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku będą przyjmowane w dniu 12 czerwca 2020 roku w godzinach od 9:00 do 15:00 po uzgodnieniu telefonicznym  242697967.

                                                                            Wójt Gminy Mała Wieś

                                                                                            /-/Zygmunt Wojnarowski

Podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin”

5 czerwca 2020 roku w Płockiej Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski wraz ze Skarbnikiem Moniką Stypułkowską w obecności Marszałka Adama Struzika podpisali umowę na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej Orszymowo- Lasocin”. W ramach w/w zadania zaplanowano przebudowę 1002 m drogi.

(więcej…)

ARiMR: Wspólne działanie warte jest nawet 100 tys. euro rocznie – wsparcie grup producentów rolnych i organizacji producentów

Nawet 100 tys. euro rocznie może otrzymać uznana przez ARiMR grupa producentów rolnych lub organizacja producentów. 19 czerwca rusza 7. nabór wniosków w ramach działania 9 – „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020. Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Ostatnim dniem na ich złożenie będzie 17 sierpnia 2020 r.

Za niespełna trzy tygodnie – 19 czerwca, rozpocznie się 7. w ramach PROW 2014-2020 nabór wniosków o przyznanie pomocy na tworzenie grup producentów i organizacji producentów rolnych. Warto pamiętać, że taka forma zrzeszania ułatwia negocjacje cenowe – dotyczy to zarówno sprzedaży produktów, jak i zakupu środków do produkcji. Podmioty zainteresowane tą formą współpracy będą mogły składać wnioski w oddziałach ARiMR do 17 sierpnia. (więcej…)

ARiMR: pieniądze na posadzenie lasu

Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca 2020 r.

„Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” skierowane jest do rolników (osób fizycznych lub prawnych, jak i grup takich osób), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią własność małżonka. O pomoc może wnioskować rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Beneficjentem mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw. (więcej…)

Laptopy dla uczniów w ramach projektu „Zdalna szkoła”

Gmina Mała Wieś w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zakupiła 20 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz zestawem słuchawkowym. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany uczniom szkół podstawowych z ternu Gminy Mała Wieś. Realizacja projektu umożliwi zwiększenie poziomu dostępności do usług szerokopasmowych dla uczniów ww. placówek oraz ułatwi proces kształcenia na odległość. (więcej…)

Wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych w walce z COVID-19

Druhowie z ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Mała Wieś otrzymali od  Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika środki rzeczowe w postaci zestawów środków ochronnych do przeciwdziałania COVID-19. Wsparciem objęte zostały jednostki OSP Mała Wieś i  OSP Stare Gałki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wartość przekazanego sprzętu to prawie 28.000,00 zł.

Content | Menu | Access panel