Praca – Asystent rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi poszukuje osoby na stanowisko Asystenta rodziny (umowa o pracę na zastępstwo) – pełen etat

Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem

 

z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony rozporządzeniem właściwego ministra oraz udokumentowany, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, obejmujące zakres programowy szkolenia określony rozporządzeniem właściwego ministra, a także udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

2. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,

3. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,

4. kandydat  nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

1. prawo jazdy kat. B i posiadanie własnego pojazdu z użyciem do celów służbowych,

2. umiejętność obsługi komputera,

3. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

4. solidność i rzetelność, dobra organizacja pracy, umiejętność samodzielnej pracy,

5. nieposzlakowana opinia,

6. odporność na stres.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych; problemów psychologicznych; wychowawczych z dziećmi;

5. wpieranie aktywności społecznej rodzin;

6. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

7. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;

8. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

9. udzielanie wsparcia dzieciom, a w szczególności  poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

10. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

11. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

12. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

13. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej, niż co pół roku;

14. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

15. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

16. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz  dziecka i rodziny;

17. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.

Warunki zatrudnienia:

  • Praca na zastępstwo
  • Praca w budynku i w pomieszczeniach urzędowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi oraz na terenie gminy Mała Wieś.
  • Praca asystenta rodziny wykonywana będzie w ramach stosunku pracy (pełen etat – 40 godzin tygodniowo) w systemie zadaniowego czasu pracy, co oznacza pracę także w godzinach popołudniowych.
  • Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty, nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń realizowanych przez GOPS w Małej Wsi.

Stanowisko asystenta rodziny, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, jest stanowiskiem pomocniczym i obsługi, które nie wymaga przeprowadzenia konkursu do zatrudnienia.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi ul. Płońska 4, 09-460 Mała Wieś w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz w środy w godzinach od 9.00 do 17.00 lub telefonicznie pod nr 24/269-79-62.

Zapraszamy na XX Biesiadę Patriotyczną w Węgrzynowie

Serdecznie zapraszamy do udziału w XX Biesiadzie Patriotycznej, która odbędzie się 10 listopada(piątek) o godz.16.00 w Węgrzynowie.
Tradycyjnie już wystąpią dla Państwa Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi, Gimnazjaliści z Małej Wsi, Zuchy z Gromady Zuchowej „Jędrusie” i Harcerze z 64 Artystycznej Drużyny Harcerskiej ,,Zośka i Alek” Hufca ZHP „Mazowsze” z Małej Wsi oraz po raz pierwszy Chór ze Szkoły Podstawowej w Małej Wsi. Zostaną odśpiewane polskie pieśni patriotyczne, a Prelekcję Historyczną pn. „Marszałek Stulecia” przedstawią Panie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie. Serdecznie zapraszamy.

Rajd Niepodległości na czterech kółkach

Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym. 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Po latach rozbiorów, dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję w latach 1772-1795, powstaniach narodowych,  zmaganiach na różnych frontach, Polacy, dzięki niezłomności, patriotyzmowi i bohaterstwu wywalczyli wolność. Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym w 1937 roku. Od roku 1939 do 1989 obchodzenie tego święta było zakazane.

Każdy z nas, na swój sposób może uczcić ten wyjątkowy i jakże ważny dla nas wszystkich dzień. Gmina Mała Wieś przygotowała dla Państwa dwie propozycje. 10 listopada o godzinie 16.00 zapraszamy na Biesiadę Patriotyczną do Węgrzynowa, a 11 listopada odbędą się bardzo nietypowe obchody tego święta.

Powiat Płocki, Groszek OFF ROAD, Gmina Mała Wieś, Bodzanów, Bulkowo, Radzanowo i Wyszogród postanowiły zorganizować w tym roku wspólne obchody Święta Niepodległości, organizując samochodowy „Rajd Niepodległości”. Trasa rajdu będzie przebiegać przez gminy Bodzanów, Bulkowo, Małą Wieś, Radzanowo i Wyszogród. Uczestnicy rajdu przemierzając trasę, odwiedzać będą  miejsca pamięci związane z walkami o niepodległość i historią regionu. Wcześniej, podczas rejestracji, otrzymają książkę z zadaniami do wykonania w każdym odwiedzanym miejscu.

Od godziny 9.00 do godziny 16.00 przez teren naszej Gminy przemieszczać się będą samochody terenowe jak również klasyczne, a w godzinach 11.00-15.00 na użytkach po byłej Cukrowni w Małej Wsi odbywać się będzie  terenowa rywalizacja aut 4×4. Finał imprezy rozpocznie się w Bodzanowie ok. godz.17.00. Wszyscy organizatorzy spotkania, wspólnie złożą kwiaty i zapalą pamiątkowe lampiony na Pomniku Niepodległości w Bodzanowie, a następnie wręczone zostanę nagrody dla uczestników Rajdu. Nie zabraknie także integracyjnego ogniska, przy którym śpiewane będą patriotyczne pieśni.

Szczegóły na Facebooku – profil „Klasyczny Rajd Niepodległości”. Serdecznie Zapraszamy!!!

Konsultacje Programu Współpracy na 2018 rok

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do zgłaszania uwag i opinii do projektu  Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Mała Wieś na 2018 rok.

Konsultacje trwają do 10 października 2017 roku. Opinie, wnioski i uwagi do projektu należy składać w formie pisemnej w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. osobiście w Urzędzie Gminy w Małej Wsi – pokój Nr 4
  2. drogą elektroniczną na adres e-mail: emarciniak@malawies.pl
  3. drogą listowną na adres: Urząd Gminy w Małej Wsi ul. Jana Kochanowskiego 1

 

 

Narodowe Czytanie – „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego w MultiOsadzie

W dniu 2 września 2017 roku z udziałem Pary Prezydenckiej w Ogrodzie Saskim w Warszawie odbyła się 6 edycja ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, której celem było nie tylko promowanie czytelnictwa, ale też wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej poprzez czytanie najwybitniejszych dzieł literatury polskiej. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku.

Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa oraz  „Quo vadis”  Henryka Sienkiewicza. Lekturą tegorocznej edycji jest „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, które wybrane zostało przez Polaków, podczas głosowania internetowego.

„Wesele” Dramat w trzech aktach, najsłynniejszy utwór Stanisława Wyspiańskiego, powstało na kanwie autentycznego wydarzenia – wesela poety i dramaturga Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką z podkrakowskich Bronowic. Prapremiera sztuki odbyła się 16 marca 1901 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. W tym samym roku w Krakowie Wesele zostało opublikowane po raz pierwszy. Dramat Wyspiańskiego został dotychczas przetłumaczony na ponad 10 języków. W języku polskim ukazało się ponad 120 wydań Wesela.

Po raz kolejny do akcji Narodowego Czytania włączyło się również Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi.

27 września o godzinie 12.00 na „Wesele” do MultiOsady przybyli nadzwyczajni goście, którzy w specjalnie zaaranżowanej scenerii, czytali poszczególne sceny dramatu Wyspiańskiego.

Spotkanie rozpoczęła Pani Ewa Grzelak – p.o. dyrektor Gminnego Centrum Kultury MultiOsada, która po powitaniu wszystkich zebranych odczytała list Prezydenta RP, przedstawiła cel akcji  oraz przybliżyła   historie powstania „Wesela”.

W rolę Gospodarza wcielił się Wójt Gminy Mała Wieś Pan Zygmunt Wojnarowski, Proboszcz Parafii w Małej Wsi Ksiądz Edward Kuzak odegrał rolę Księdza, Radny Gminy Mała Wieś Pan Stanisław Pielat to nasz Dziennikarz, Radny Gminy Mała Wieś Pan Albin Dynarek- Pan Młody, Radna Powiatu Płockiego i jednocześnie Dyrektor Gimnazjum w Małej Wsi  Pani Jadwiga Milewska zaprezentowała postać Kliminy, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Małej Wsi Pan Andrzej Jeznach wcielił się w rolę Czepca, Prezes Związku Emerytów i Rencistów w Małej Wsi Pan Waldemar Rypiński Poeta, Pan Krzysztof Dębski-nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Małej Wsi to nasz weselny Ojciec,  a uczniowie Gimnazjum w Małej Wsi, Zbigniew Durałek i Albert Kowalski przygotowani przez Pani Izabelę Jeznach to Jasiek i Żyd. W rolę Pani Młodej, Zosi, Radczyni i Rachel wcieliły się pracownice GCK MultiOsada Panie: Paulina Stępka, Mariola Kurowska, Monika Rosińska Araucz oraz Jolanta Miszczyńska.

Nasi aktorzy fantastycznie zaprezentowali wybrane sceny z aktu pierwszego  „Wesela”, bez wielkiej tremy zmierzyli się z dziełem Wyspiańskiego  wywołując salwy śmiechu.

Po części artystycznej, w podziękowaniu za wspólnie spędzony czas Goście zostali zaproszeni na przepyszny tort weselny, który przygotowała mieszkanka naszej gminy.

Gminne Centrum Kultury MultiOsada składa podziękowania wszystkim uczestnikom. Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych na kolejną edycję wspólnego Narodowego Czytania  w 2018 roku.

Spotkanie z mediatorem

W dniu 26 września 2017 roku w Urzędzie Gminy Mała Wieś odbyło się spotkanie z analitykiem konfliktu i mediatorem Panem Tomaszem Sobolewskim. W spotkaniu udział wzięli Wójt Gminy Pan Zygmunt Wojnarowski, Radni oraz Sołtysi a także pracownicy Urzędu i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi.Tematem spotkania był Konflikt – Jak sobie z nim radzić? W ramach obchodzonego tygodnia mediacji  organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Urzędzie Gminy  Mała Wieś odbędzie się dyżur Pana Tomasza Sobolewskiego – mediatora stałego przy Sądzie Okręgowym w Płocku.

Dyżur mediatora odbędzie się w dniu 6 października 2017 roku w godz. 12:00 – 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś. Wszelkie informacje możecie uzyskać Państwo pod numerem telefonu 606 575 880.

 

Content | Menu | Access panel