Wieczór kolęd w Orszymowie

Dnia 6 stycznia w Święto Trzech Króli w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie odbył się „WIECZÓR KOLĘD”. Pani Dyrektor Zuzanna Niemirowska wraz z Księdzem Proboszczem Grzegorzem Jendrzejewskim przywitali przybyłych gości przywołując historię kolęd: „Kolęda swe źródła ma w obchodach rzymskich, KALENDAE styczniowych (MENSIS Januari’s). Kolęda w swym pierwszym znaczeniu była noworoczną pieśnią powitalną i pochwalną na cześć gospodarzy, przekazywała życzenia szczęścia i pomyślności. Kolęda w rozumieniu pieśni religijnej związanej z narodzinami Chrystusa wykształciła się później, wraz z rozwojem i umacnianiem się chrześcijaństwa”. Następnie w nastrój Święta Trzech Króli gości wprowadziła p. Halina Nowacka, odczytując swój piękny, autorski wiersz, który został nagrodzony gromkimi brawami. Po wprowadzeniu w ten magiczny nastrój, nadszedł czas na wspólne śpiewanie. Przybyłym gościom zostały rozdane śpiewniki kolędowo-pastorałkowe. Kolędowanie rozpoczęto kolędą „Bóg się rodzi”. Później uczennice wraz z paniami nauczycielkami szkoły, zaśpiewały pastorałkę „Święta w nas”. W przerwach goście mogli napić się czegoś ciepłego oraz zjeść piernika przygotowanego przez Radę Pedagogiczną. Wieczór zakończono utworem „Przekażmy sobie znak pokoju”, śpiewając go wspólnie i trzymając się za ręce. Na koniec Ksiądz Proboszcz udzielił wszystkim swojego błogosławieństwa. Wieczór spędzony był magicznie i rodzinnie. Serdecznie wszystkim dziękujemy i zapraszamy za rok. (więcej…)

Badania ankietowe GUS – kalendarium

Przez cały rok, równocześnie, prowadzonych jest wiele badań. Stopień ich realizacji i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji. Aktywny udział w badaniach przekłada się na wielkość wskaźników ekonomicznych m.in. umożliwiających ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej, wspierających proces monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych działań (w tym na poziomie regionalnym). Wyniki badań ankietowych wykorzystywane są do analiz w zakresie rynku pracy, warunków życia ludności, określania poziomu ubóstwa, pośrednio do waloryzacji rent i emerytur, czy ustalania płacy minimalnej, a także do pozyskiwania środków na inwestycję przez jednostki samorządu terytorialnego.

Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2019 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy Mała Wieś o konsultacjach społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Mała Wieś projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Mała Wieś

Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm) organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

 1. Przedmiot konsultacji: Statuty sołectw położonych na terenie Gminy Mała Wieś.
 2. Termin konsultacji: od 4 do 14 stycznia 2019 r.
  Nazwa sołectwa Data i godzina przeprowadzenia konsultacji w I i II terminie Miejsce przeprowadzenia konsultacji
  Borzeń 4.01.2019 r.

  Godz. 16.00 i 16.30

  U sołtysa
  Brody Duże 4.01.2019 r.

  Godz. 19.00 i 19.30

   Remiza OSP w Brodach Dużych
  Chylin 10.01.2019 r.

  Godz. 19.00 i 19.30

  Świetlica wiejska w Chylinie
  Dzierżanowo 11.01.2019r.

   godz. 16.00 i 16.30

  Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie
  Główczyn 7.01.2019 r.

  Godz. 17.00 i 17.30

  Świetlica wiejska w Główczynie
  Kiełtyki 7.01.2019 r.

  Godz. 18.00 i 18.30

  U sołtysa
  Lasocin 13.01.2019 r.

  Godz. 13.00 i 13.30

  Świetlica wiejska w Lasocinie
  Liwin 7.01.2019 r.

  Godz. 17.30 i 18.00

  U sołtysa
  Mała Wieś 7.01.2019 r.

  Godz. 17.30 i 18.00

  Urząd Gminy w Małej Wsi
  Nakwasin 5.01.2019 r.

  Godz. 16.00 i 16.30

  U sołtysa
  Niździn 9.01.2019 r.

  Godz. 19.00 i 19.30

  Remiza OSP w Małej Wsi
  Nowe Arciszewo 11.01.2019 r.

  Godz. 17.00 i 17.30

  U sołtysa
  Nowe Gałki 8.01.2019 r.

  Godz. 17.00 i 17.30

  U sołtysa
  Nowe Święcice 8.01.2019 r.

  Godz. 19.00 i 19.30

  Świetlica wiejska w

   Starych Święcicach

  Orszymowo 9.01.2019 r.

  Godz. 19.00 i 19.30

  Remiza OSP w Orszymowie
  Perki 10.01.2019 r.

  Godz. 17.00 i 17.30

  U sołtysa
  Podgórze 11.01.2019 r.

  Godz. 18.00 i 18.30

  Szkoła Podstawowa w Podgórzu
  Podgórze Parcele 11.01.2019 r.

  Godz. 17.00 i 17.30

  Szkoła Podstawowa w Podgórzu
  Stare Arciszewo 10.01.2019 r.

  Godz. 19.00 i 19.30

  U sołtysa
  Stare Gałki 8.01.2019 r.

  Godz. 19.00 i 19.30

  Remiza OSP w Starych Gałkach
  Stare Święcice 8.01.2019 r.

  Godz. 19.00 i 19.30

  Świetlica wiejska w

   Starych Święcicach

  Węgrzynowo 14.01.2019 r.

  Godz. 18.00 i 18.30

  Świetlica wiejska w Węgrzynowie
  Wilkanowo 7.01.2019 r.

  Godz. 19.00 i 19.30

  U sołtysa
  Zakrzewo Kościelne 9.01.2019 r.

  Godz. 18.30 i 19.00

  Remiza OSP w Zakrzewie Kościelnym
 • Forma konsultacji: zebranie wiejskie.

W przypadku, gdy w pierwszym terminie nie będzie uczestniczyć co najmniej 20% uprawnionych mieszkańców, zebranie odbędzie się w drugim terminie w tym samym dniu po upływie 30 min od godziny zebrania zwołanego w pierwszym terminie.

Konsultacje będą polegały na zapoznaniu się z projektem statutu sołectwa i oddaniu głosu popierającego lub przeciwnego na pytanie o następującej treści:

„Czy jesteś za nadaniem statutu sołectwa określonego w załączniku do projektu uchwały Rady Gminy Mała Wieś przedstawionym na zebraniu”

Projekty statutów będących przedmiotem konsultacji wyłożone zostaną do publicznego wglądu w okresie konsultacji:

-w Urzędzie Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego1, 09-460 Mała Wieś,  sekretariat pokój nr 9 w godzinach pracy urzędu,                                                                                                                        -u sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Mała Wieś lub w uzgodnieniu z sołtysem w obiekcie użyteczności publicznej,                                                                                                                              -zamieszczone na stronie internetowej www.malawies.pl.

/-/ Wójt Gminy Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski

Zarządzenie Nr 10/2018  Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami projektu uchwały Rady Gminy Mała Wieś w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Mała Wieś

Projekt Uchwały Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Mała Wieś

Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 roku

Urząd Gminy Mała Wieś informuje, że w 2019 roku mieszkańcy Gminy Mała Wieś będą mogli skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc prawna będzie udzielana w lokalu znajdującym się w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi ul. Płońska 4 w następujących dniach: w poniedziałki w godzinach 8.00-12.00, w środy w godzinach 12.00-16.00 i w piątki w godzinach 8.00-12.00.

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie porozumienia zawartego w dniu 15 października 2018 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Gmina Mała Wieś.

Szczegóły w BIP.

Karta Dużej Rodziny także dla rodziców dorosłych dzieci.

Od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

 Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małej Wsi, ul. Płońska 4 oraz za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia

Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki dla rodzin 3+ przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usługi telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach. Posiadanie Karty zapewnia niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych.

Urząd Gminy w Małej Wsi poszukuje osoby na stanowisko inkasenta do poboru opłat za wodę na terenie Gminy Mała Wieś

Kandydat na inkasenta winien mieć ukończone 18 lat, pełną zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych.  Nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Podstawowe obowiązki:

1)   odczyty wodomierzy u odbiorców wody zgodnie z okresami rozliczeniowymi,

2)   wyliczanie oraz pobieranie opłat za pobór wody i zrzut ścieków do kanalizacji sanitarnej,

3)   wydawanie wydruków faktur VAT,

4)   codzienne rozliczanie się z pobranych opłat za wodę i ścieki oraz wpłata gotówki na konto bankowe Urzędu Gminy Mała Wieś. (więcej…)

Informacja o nowych stawkach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Mała Wieś zawiadamia, że Rada Gminy Mała Wieś w dniu 28 grudnia 2018 r. podjęła uchwałę Nr 14/III/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mała Wieś obowiązują od 1 stycznia 2019 roku i wynoszą:
13 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – dot. odpadów segregowanych,
18 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – dot. odpadów niesegregowanych.

Content | Menu | Access panel