Sołtys i rada sołecka

1. Do zadań i obowiązków oraz kompetencji sołtysa należy w szczególności:

 1. organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności wiejskiej;
 2. zwoływanie zebrań wiejskich, ustalanie projektu porządku obrad i przygotowywanie projektów uchwał;
 3. reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
 4. przewodniczenie zebraniu wiejskiemu, z zastrzeżeniem;
 5. zwoływanie, przygotowywanie posiedzeń i przewodniczenie radzie sołeckiej;
 6. wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
 7. konsultowanie z radą sołecką porządku obrad zebrania wiejskiego;
 8. uczestniczenie w pracach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy, bez prawa udziału w głosowaniu;
 9. reprezentowanie sołectwa w naradach sołtysów organizowanych przez wójta;
 10. organizowanie spotkań mieszkańców sołectwa z wójtem oraz radnymi;
 11. kierowanie realizacją i wykonywanie uchwał rady gminy oraz zarządzeń wójta w odniesieniu do sołectwa;
 12. przekazywanie wójtowi uchwał, wniosków i opinii zebrania wiejskiego, przy czym o sposobie załatwienia tych spraw informuje się sołtysa;
 13. potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa;
 14. występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie;
 15. prowadzenie zarządu (administracji) i gospodarki tymi składnikami mienia (w tym środkami ruchomymi i finansowymi), które gmina przekaże sołectwu do dyspozycji i korzystania;
 16. sporządzanie rozliczeń dotyczących m.in. gospodarczej i finansowej działalności sołectwa;
 17. wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów prawa (w tym także prawa miejscowego), w tym z zakresu administracji publicznej;
 18. reprezentowanie sołectwa w postępowaniu administracyjnym i wnoszenie skarg, na podstawie uchwały zebrania wiejskiego, do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 19. przedkładanie na zebraniach wiejskich informacji o swojej działalności i o działalności rady sołeckiej;
 20. przekazywanie wójtowi wniosku sołectwa o środki funduszu sołeckiego w przypadku, o ile fundusz taki na rok następny zostanie wyodrębniony;
 21. współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi, w tym stowarzyszeniami dla zapewnienia realizacji zadań sołectwa.

2. Rada sołecka ma za zadanie wyłącznie wspomaganie działalności sołtysa jako organu wykonawczego sołectwa poprzez:

 1. opiniowanie projektu porządku obrad zebrania wiejskiego przygotowanego przez sołtysa oraz projektów uchwał zebrania wiejskiego;
 2. zbieranie wniosków, uwag i postulatów mieszkańców sołectwa;
 3. inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa.

Sołectwo Borzeń
Sołtys:
Danuta Waszelewska
Telefon kontaktowy: 669-123-372
Statut Sołectwa Borzen (pobierz)

 

Sołectwo Brody Duże
Sołtys:
  Andrzej Pielat
Telefon kontaktowy: 24/23-14-013
Statut Sołectwa Brody Duże (pobierz)

 

Sołectwo Chylin
Sołtys:
Tadeusz Jaroszewski
Telefon kontaktowy: 660 359 139
Statut Sołectwa Chylin (pobierz)

 

Sołectwo Dzierżanowo
Sołtys:
Zbigniew Kraśniewski
Telefon kontaktowy: 660-052-055
Statut Sołectwa Dzierżanowo (pobierz)

 

Sołectwo Główczyn
Sołtys:
Maria Kacprzak
Telefon kontaktowy: 696 675 637
Statut Sołectwa Główczyn (pobierz)

 

Sołectwo Nowe Gałki
Sołtys:
Grażyna Kurzyńska
Telefon kontaktowy: 505-627-534
Statut Sołectwa Nowe Gałki (pobierz)

 

Sołectwo Stare Gałki
Sołtys:
Stanisław Grzelak
Telefon kontaktowy: 24/23-14-532
Statut Sołectwa Stare Gałki (pobierz)Sołectwo Kiełtyki
Sołtys:
Paweł Bernacki
Telefon kontaktowy: 793-123-643
Statut Sołectwa Kiełtyki (pobierz)Sołectwo Liwin
Sołtys:
Sławomir Pawlak
Telefon kontaktowy: 24/23-14-279
Statut Sołectwa Liwin (pobierz)

 

Sołectwo Lasocin
Sołtys:
Marek Boch
Telefon kontaktowy: 504-464-940
Statut Sołectwa Lasocin (pobierz)Sołectwo Mała Wieś
Sołtys:
Małgorzata Kokosińska
Telefon kontaktowy: 604-505-941
Statut Sołectwa Mała Wieś (pobierz)


Sołectwo Niździn
Sołtys:
Agnieszka Rudowska
Telefon kontaktowy: 880-727-538
Statut Sołectwa Niździn (pobierz)Sołectwo Nakwasin
Sołtys:
Krzysztof Nowatkiewicz
Telefon kontaktowy: 692-543-912
Statut Sołectwa Nakwasin (pobierz)


Sołectwo Orszymowo
Sołtys:
Sylwester Nowak
Telefon kontaktowy:506-564-582
Statut Sołectwa Orszymowo (pobierz)

 

Sołectwo Perki
Sołty
s: Maria Damaziak
Telefon kontaktowy: 604-505-737
Statut Sołectwa Perki (pobierz)

 

Sołectwo Podgórze
Sołtys:
Jan Rokicki
Telefon kontaktowy: 790 458 771
Statut Sołectwa Podgórze (pobierz)Sołectwo Podgórze Parcele
Sołtys
: Marek Wiśniewski
Telefon kontaktowy: 24/23-13-061
Statut Sołectwa Podgórze Parcele (pobierz)Sołectwo Nowe Święcice
Sołtys
: Marek Zaczek
Telefon kontaktowy: 780 110 482
Statut Sołectwa Nowe Święcice (pobierz)

 

Sołectwo Nowe Arciszewo
Sołtys:
Alina Malczewska
Telefon kontaktowy: 24/23-14-385
Statut Sołectwa Nowe Arciszewo (pobierz)

 

Sołectwo Stare Arciszewo
Sołtys:
Zbigniew Dąbrowa
Telefon kontaktowy: 24/23-14-326
Statut Sołectwa Stare Arciszewo (pobierz)Sołectwo Stare Święcice
Sołtys: Marta Pielat
Telefon kontaktowy: 696-300-771
Statut Sołectwa Stare Święcice (pobierz)Sołectwo Węgrzynowo
Sołtys
: Łucja Piekut
Telefon kontaktowy: 604-098-452
Statut Sołectwa Węgrzynowo (pobierz)

 

Sołectwo Wilkanowo
Sołtys: Iwona Mikołajczyk
Telefon kontaktowy: 518-598-658
Statut Sołectwa Wilkanowo (pobierz)

 

Sołectwo Zakrzewo Kościelne
Sołtys: Agnieszka Wojciechowska
Telefon kontaktowy: 530-038-501
Statut Sołectwa Zakrzewo Kościelne (pobierz)

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Gminne OSP

Gminne OSP

Gminny Portal Mapowy

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Osoby On-line

Odwiedza nas 50 gości oraz 0 użytkowników.

Zimowe utrzymanie dróg

 

Hotel dla bezdomnych psów

Hotel dla psów

Czystsze Powietrze