Dla większości spośród nas, których nie dotknęło nieszczęście wywołane klęską żywiołową lub innym zdarzeniem kryzysowym na większą skalę, niebezpieczeństwo jest na ogół znane tylko z przekazów prasowych, bądź relacji telewizyjnych. Zjawiska takie nie występują powszechnie, ale musimy być przygotowani na to że mogą pojawić się nieprzewidzianie i w rozmiarach dotychczas niespotykanych.

W dobie ocieplania się klimatu („efektu cieplarnianego”) możemy oczekiwać nasilenia występowania anomalii pogodowych, których rezultatem mogą być gwałtowne burze, a nawet trąby powietrzne, ulewy, gradobicia, ekstremalne temperatury i inne. Zaskakują nas swoją grozą i skalą zniszczenia, pociągającą za sobą nierzadko śmierć lub utratę dorobku życia.

Zwykle dopiero po tragedii uświadamiamy sobie, jak ważna jest nasza pokora wobec sił natury. Zaczynamy doceniać (niestety często za późno) znaczenie zasobu wiadomości o podstawach zachowania się w takich sytuacjach, nie lekceważenia żadnego przejawu mogącego wystąpić zdarzenia, przygotowania na wypadek wystąpienia klęski żywiołowej i likwidacji jej skutków. Niejednokrotnie stan wiedzy, pokory i przygotowania decyduje o rozmiarach wyrządzonych szkód.
Pamiętajmy, nie przeceniajmy swoich sił i umiejętności  prognozowania w rodzaju: ja wiem najlepiej ,  bo pomyłka w ocenie i lekceważenie zagrożenia może kosztować zbyt wiele. Słuchajmy z uwagą komunikatów meteorologicznych podawanych w ogólnopolskich i regionalnych środkach masowego przekazu. Żywioł może nam zagrozić nie tylko w miejscu stałego zamieszkania, ale również tam, gdzie się znajdziesz niezależnie od powodu wyjazdu. Działajmy w sposób wyprzedzający, przygotujmy się do ewentualnych sytuacji kryzysowych na miarę swoich możliwości.
Im wcześniej i lepiej przygotujemy się na nadejście potencjalnego niebezpieczeństwa, tym następstwa będą mniejsze, a sam żywioł łatwiejszy do opanowania.
Stosownie do wymogów obowiązujących aktów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej oraz ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z dnia 21 maja 2007r.nr89 poz.590) w Urzędzie Gminy został powołany przez Wójta Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Zespół ten jest organem pomocniczym Wójta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego na terenie Gminy.
Zgłębiając problematykę zarządzania kryzysowego i zdarzeń noszących cechy kryzysu, a także doświadczając problemów związanych z zakłóceniami w funkcjonowaniu infrastruktury rzutującej na jakość życia pamiętajmy, że Urząd Gminy w Małej Wsi , a także  gminny zespół nie dysponuje zespołem interwencyjnym specjalistów, który mógłby podjąć bezzwłocznie działania w zakresie usuwania skutków zaistniałego zdarzenia w każdym miejscu na terenie Gminy.
W sprawach związanych z problemami wodno-kanalizacyjnymi gminny zespół powiadamia odpowiednich fachowców.
Możemy korzystać z interwencji, do których powołany jest posterunek energetyczny, a także gminny lekarz weterynarii. W sytuacjach nadzwyczajnych wymagających błyskawicznej reakcji , musimy korzystać z ogólnych telefonów alarmowych, PSP, Policji, Pogotowia ratunkowego,  energetycznego itp., itd.
Gminny zespół zwoływany jest przez Wójta po wystąpieniu sytuacji kryzysowych, których skutki wymagają usuwania w dłuższym przedziale czasowym, kiedy trzeba m.in. zapewnić zabezpieczenie logistyczne fachowych służb ratunkowych, organizować pomoc poszkodowanym, usuwać skutki zniszczeń, przywracać stan poprzedzający sytuację kryzysową.

Sprawną realizację zarządzania kryzysowego w gminie Mała Wieś określają następujące czynniki :

  1. Odpowiednie przygotowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego;
  2. Znajomość przewidzianych zadań dla osób funkcyjnych Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
  3. Wyznaczenie środków  finansowych (gminna rezerwa finansowa na usuwanie skutków sytuacji kryzysowej, umiejętne przesuwanie przeznaczenia środków finansowych);
  4. Stan oraz stopień gotowości sił i środków zarządzania kryzysowego;
  5. Przygotowanie porozumień i odpowiednich umów o odpłatnym udostępnianiu sprzętu przez zakłady pracy i właścicieli indywidualnych;
  6. Znajomość potencjalnych zagrożeń i zasad postępowania się w przypadku ich wystąpienia przez ludność Gminy;
  7. Przygotowanie merytoryczne pracowników urzędu Gminy do wykonywania dodatkowych obowiązków związanych z wykonywaniem zadań w ramach zarządzania w sytuacji kryzysowej;
  8. Współpraca urzędu Gminy z jednostkami podległymi i nadzorowanymi, przedsiębiorcami i mieszkańcami Gminy w fazie zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy dla dobra ogółu mieszkańców.

Zachęcam państwa do zapoznania się z treścią poniżej załączników odnoszących się do zagadnienia obrony cywilnej, spraw obronnych i wojskowych, problematyki powszechnej samoobrony ludności oraz instrukcji postępowania w sytuacjach kryzysowych:

* Obrona Cywilna

* Sprawy obronne i wojskowe

* Powszechna samoobrona ludności

* Instrukcje postępowania w sytuacjach kryzysowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Gminne OSP

Gminne OSP

Gminny Portal Mapowy

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Osoby On-line

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.

Zimowe utrzymanie dróg

 

Hotel dla bezdomnych psów

Hotel dla psów

Czystsze Powietrze