Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi poszukuje osoby na stanowisko Asystenta rodziny (umowa o pracę na zastępstwo) – pełen etat

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony rozporządzeniem właściwego ministra oraz udokumentowany, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, obejmujące zakres programowy szkolenia określony rozporządzeniem właściwego ministra, a także udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
2. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
3. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
4. kandydat  nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:
1. prawo jazdy kat. B i posiadanie własnego pojazdu z użyciem do celów służbowych,
2. umiejętność obsługi komputera,
3. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
4. solidność i rzetelność, dobra organizacja pracy, umiejętność samodzielnej pracy,
5. nieposzlakowana opinia,
6. odporność na stres.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych; problemów psychologicznych; wychowawczych z dziećmi;
5. wpieranie aktywności społecznej rodzin;
6. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
7. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
8. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
9. udzielanie wsparcia dzieciom, a w szczególności  poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
10. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
11. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
12. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
13. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej, niż co pół roku;
14. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
15. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
16. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz  dziecka i rodziny;
17. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.

Warunki zatrudnienia:

  • Praca na zastępstwo
  • Praca w budynku i w pomieszczeniach urzędowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi oraz na terenie gminy Mała Wieś.
  • Praca asystenta rodziny wykonywana będzie w ramach stosunku pracy (pełen etat – 40 godzin tygodniowo) w systemie zadaniowego czasu pracy, co oznacza pracę także w godzinach popołudniowych.
  • Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty, nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń realizowanych przez GOPS w Małej Wsi.

Stanowisko asystenta rodziny, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, jest stanowiskiem pomocniczym i obsługi, które nie wymaga przeprowadzenia konkursu do zatrudnienia.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi ul. Płońska 4, 09-460 Mała Wieś w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz w środy w godzinach od 9.00 do 17.00 lub telefonicznie pod nr 24/269-79-62.