W związku z kontynuacją realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mała Wieś na lata 2017 – 2032”, przypominamy  o obowiązku złożenia (w terminie do 30.03.2018 r.) przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich składowania.
Właściciele nieruchomości zainteresowani udziałem w programie powinni złożyć w Urzędzie Gminy Mała Wieś, ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś pokój nr 3 – „Informację o wyrobach zawierających azbest”. Wzory w/w informacji  można pobrać w tut. urzędzie pokój nr 3 oraz z linku. Informacja obejmować będzie planowane prace z zakresu odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
Usunięte z dachu płyty powinny być umieszczone na palecie i dokładnie owinięte folią, aby na żadnym etapie transportu nie był potrzebny załadunek i rozładunek pojedynczych płyt: folia chroni przed rozprzestrzenianiem się pyłu w trakcie składowania i transportu.
Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z demontażem dotychczasowych  pokryć dachowych oraz zakupu i montażu nowych pokryć dachowych.
Złożenie w/w informacji posłuży do sporządzenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie usuwania azbestu z terenu Gminy Mała Wieś w 2018 r.
W ramach otrzymanych środków Gmina Mała Wieś nieodpłatnie usunie azbest zdjęty i składowany na terenie Państwa nieruchomości.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Mała Wieś, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem tel.  24 269 79 76.

autor: Ewelina Mikucka