Mała Wieś, 05.04.2018 r.

OR.0002.3.2018

Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.) zwołuję XXXIV w bieżącej kadencji Sesję Rady Gminy Mała Wieś na dzień 13 kwietnia 2018 r. godz. 9:00. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Małej Wsi, 09-460 Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Mała Wieś z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ podziału gminy Mała Wieś na obwody głosowania,
b/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mała Wieś w 2018 roku
c/ uchwalenia Statutu Gminy Mała Wieś,
d/ zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2018 rok Nr 237/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r.,
e/ zmiany uchwały Nr 238/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2018 – 2024.
f/ zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zakupu inwestycyjnego pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mała Wieś,
g/ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Załuski,
h/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Sprawy różne, w tym m. in.:
– wolne wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Włodzimierz Jeznach