W dniu 14.05.2018 r. dokonano końcowego odbioru robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 290811W relacji Mała Wieś –  Ściborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km”. W czynnościach odbiorowych uczestniczyli: Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski, Sekretarz Gminy Mała Wieś Jadwiga Nowatkiewicz, pracownicy Urzędu Gminy Mała Wieś, przedstawiciel Wykonawcy Marcin Głuchowski oraz inspektor nadzoru Franciszek Rytwiński.

Przebudowa drogi gminnej nr 290811W  relacji Mała Wieś – Ściborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE

Operacja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 290811W relacji Mała Wieś – Ściborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km”
mająca na celu: przebudowę drogi gminnej nr 290811W w relacji Mała Wieś – Ściborowo w celu skrócenia czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Wartość operacji (wykonanych robót budowlanych): 359.530,72 zł w tym ze środków EFRROW: 199.999,00 zł

W dniu 25 września 2017 r. Gmina Mała Wieś podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie umowę o przyznaniu pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Nr 00352-6935-UM0710418/17 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wysokość przyznanej pomocy wynosi: 199.999,00 zł.

Wyboru wykonawcy zadania tj. Firmy DROG – BET Marcin Głuchowski ul. Gawłowska 179A, 96-500 Sochaczew dokonano w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). W dniu 26 marca 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Mała Wieś a w/w Wykonawcą. W ramach zadania dokonano przebudowy drogi gminnej na odcinku długości 1,252 km, szerokości 5,0 m i 4,5 m poprzez: ułożenie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego oraz wykonanie oznakowania. Końcowego odbioru zrealizowanych robót budowlanych dokonano w dniu 14 maja 2018 r. W czynnościach odbiorowych uczestniczyli: Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski, Sekretarz Gminy Mała Wieś Jadwiga Nowatkiewicz, pracownicy Urzędu Gminy Mała Wieś, przedstawiciel Wykonawcy Marcin Głuchowski oraz inspektor nadzoru Franciszek Rytwiński,

Realizacja operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 290811W relacji Mała Wieś – Ściborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km” przyczyniła się do skrócenia czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej (w których świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo – wychowawcze oraz edukacyjne), zwiększenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz warunków komunikacyjnych, poprawy powiązań gminnej sieci drogowej z głównymi ciągami komunikacyjnymi (w tym z drogami powiatowymi). Poprzez realizację przedsięwzięcia podwyższył się standard życia mieszkańców wsi: Mała Wieś i Ściborowo, a także pośrednio standard życia całego obszaru Gminy Mała Wieś.