Urząd Gminy Mała Wieś informuje o możliwości złożenia wniosku o przyznanie nagrody Wójta Gminy Mała Wieś za osiągnięcia dokonane w roku szkolnym 2017/2018. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Mała Wieś w terminie od ukończenia zajęć szkolnych do 31 sierpnia 2018 roku. Nagrodę Wójta Gminy Mała Wieś otrzymują uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Mała Wieś, którzy w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczali do szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz spełniają jeden z poniższych warunków:
– uzyskali na świadectwie szkolnym średnią ocen powyżej 5,01 oraz minimum dobrą ocenę z zachowania;
– zostali laureatami lub finalistami w konkursach, zawodach lub olimpiadach na szczeblu powiatowym o charakterze naukowym, sportowym lub artystycznym;
– zostali laureatami lub finalistami  konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim o charakterze naukowym, sportowym lub artystycznym;
– zostali laureatami lub finalistami  konkursów i olimpiad na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym o charakterze naukowym, sportowym lub artystycznym.

Do wniosku należy dołączyć:
– potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum;
– potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne.

Wzór wniosku.