W dniu 3 września 2018 roku w Urzędzie Gminy w Małej Wsi odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowania. Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski, w obecności Elżbiety Witkowskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie oraz Kaliny Cybulskiej – Filińskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Agacie Czarneckiej nauczycielowi wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dzierżanowie i Edycie Korzeniewskiej nauczycielowi matematyki w Szkole Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi. Przed otrzymaniem aktu mianowania nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie następującej treści: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążąc do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

W roku szkolnym 2017/2018 do Urzędu Gminy Mała Wieś wpłynęły dwa wnioski o wszczęcie postępowania na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Wnioski nauczycieli spełniały wymogi formalno-prawne a nauczyciele odbyli wymagany przepisami staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy oraz zdali w dniu 24 sierpnia 2018 r. egzamin przed komisją powołaną przez Wójta Gminy Mała Wieś.

Serdecznie gratulujemy uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego życząc samych sukcesów i pomyślności na dalszej drodze ścieżki awansu zawodowego.