Urząd Gminy Mała Wieś zatrudni osobę na stanowisko  pracownik gospodarczy.

Kandydat  winien mieć ukończone 18 lat, pełną zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych.  Nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Powinien posiadać prawo jazdy kat. B  i  T.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnych ofert w terminie do  22 lutego  2019 roku. 

Ofertę w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Mała Wieś ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś pok. Nr 9 lub listownie.

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Usług Komunalnych Mariusz Marciniak 24 269 79 65