Informujemy Państwa, że począwszy od dnia 01.02.2020 r. istnieje ustawowy obowiązek segregacji odpadów komunalnych nałożony na właścicieli nieruchomości nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W związku z powyższym wszystkie osoby mające złożoną deklarację na odpady niesegregowane (zmieszane) proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Małej Wsi celem zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na odpady segregowane.

Aktualne stawki opłat

Uchwałą Rady Gminy Mała Wieś Nr 93/XIII/2019 z dnia 30.12.2019 r. zostały przyjęte następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi , obowiązujące od dnia 01.02.2020 r.

Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 19,00 zł/osoba/miesiąc
Podwyższona stawka opłaty, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny 38,00 zł/osoba/miesiąc

 

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych) kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym są zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

18,00 zł/osoba/miesiąc

Stawki opłat za odpady komunalne 2020 oraz zasady segregacji odpadów komunalnych