Urząd Gminy Mała Wieś informuje, że w terminie od 01 lutego 2020 r. do 02 marca 2020 r. przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w roku 2020 wynosi:

100 litrów/1 ha użytków rolnych,

– 30 litrów/1 duża jednostka przeliczeniowa bydła.

Dopłata do jednego litra wynosi 1,00 złoty.

Do wniosku należy załączyć:

  1. oświadczenie,
  2. faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego (za okres od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.),
  3. dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca w roku 2019,
  4. oświadczenie dzierżawcy i wydzierżawiającego (w przypadku posiadania dzierżaw).

Pieniądze wypłacane będą w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

Wzory dokumentów można pobrać w tut. urzędzie – pokój nr 16 lub poniżej:
1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
2. Oświadczenie o specyfikacji gospodarstwa rolnego
3. Oświadczenie dzierżawcy i wydzierżawiającego