Program przewiduje dotacje na przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren.

Operatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), wysokość wsparcia wynosi do 5000 zł – szczegółowe informacje [KLIK]
Kto może złożyć wniosek ?
Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren, np. do:
– kanalizacji bytowo-gospodarczej,
– kanalizacji deszczowej,
– kanalizacji ogólnospławnej,
– rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości,
– na tereny sąsiadujące, ulice, place itp.
Dofinansowanie może być udzielone pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.
Terminy i sposób składania wniosków
Od 1.07.2020 r. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) prowadzić będą nabór w trybie ciągłym.