Wójt Gminy Mała Wieś – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego  na terenie Gminy Mała Wieś w 2020 roku.

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 13 lipca 2019 roku o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku (Dz. U. 2019 roku, poz. 1728), informuję o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych /terenowych/ na terenie Gminy Mała Wieś.

Powszechny spis rolny zostanie przeprowadzony od 1 września 2020 roku do 30 listopada 2020 roku.

Naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych /terenowych/ dokonuje się spośród osób:
1.    pełnoletnich;
2.    zamieszkałych na terenie Gminy Mała Wieś:
3.    posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
4.    posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie;
5.    które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Informacje ważne dla osób składających zgłoszenie:
1.Ze względu na to, że rachmistrz spisowy/terenowy/ będzie realizował wywiady przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie przeznaczone do przeprowadzenia spisu, kandydat na rachmistrza powinien  posiadać co najmniej podstawowe umiejętności posługiwania się takimi urządzeniami.
2.Kandydat na rachmistrza spisowego/terenowego/ musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.
3.Rachmistrz spisowy/terenowy/ wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego.
4.Wynagrodzenie rachmistrza  spisowego/terenowego/ ustala się jako iloczyn stawki:
a) 37,00 zł brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020;
b) 20,00 zł brutto i liczby zakończonych w pełni wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020.

Kandydat na rachmistrza spisowego/terenowego/ musi złożyć wypełnione zgłoszenie.
Zgłoszenie /wzór/

1.Zgłoszenie należy złożyć w terminie od 15 czerwca 2020 roku do 8 lipca 2020 roku osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy Mała Wieś ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś lub za pośrednictwem poczty w kopercie z napisem „Nabór na rachmistrza spisowego”.
2.Zgłoszenia, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
3.Wszelkie informacje dotyczące powszechnego spisu rolnego można uzyskać na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego.
4.Dodatkowych informacji udziela Gminne Biuro Spisowe tel. 242697960 lub gmina@malawies.pl

Uwaga:
Ilość gospodarstw rolnych ustalona przez GUS w oparciu o administracyjne źródła danych (w tym ARIMR) wynosi – 641.
Szacunkowa liczba gospodarstw rolnych przypadająca do zbadania (przy założeniu, że część gospodarstw zostanie spisana metodą samospisu) służąca do ustalenia liczby rachmistrzów wynosi – 474.
Planowana ustalona przez Centralne Biuro Spisowe liczba rachmistrzów dla gminy Mała Wieś wynosi – 2.
Kandydaci na rachmistrzów spisowych /terenowych/podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługiwać muszą się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do internetu.