Urząd Gminy Mała Wieś, ul.Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś, Wójt Gminy Mała Wieś ogłasza nabór kandydatów na stanowisko kierowca robotnik gospodarczy.

Wymagania dla kandydata:

-wykształcenie min. podstawowe,

-prawo jazdy min. kat. B oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz bardzo dobra znajomość ustawy prawo o ruchu drogowym,

-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

– umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych prac remontowych, napraw i konserwacji sprzętów, maszyn i itp.,

-komunikatywność,

-dobra organizacja pracy,

-zdyscyplinowanie i pracowitość,

-odpowiedzialność,

-samodzielność w działaniu.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnych ofert w terminie do  3 lipca 2020 roku 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony.Ofertę w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Mała Wieś ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś pok. Nr 9 lub listownie. Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy Jadwiga Nowatkiewicz 24 269 7964

Klauzula informacyjna