Wójt Gminy Mała Wieś informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY MAŁA WIEŚ. Dokumentacja zgromadzona w przedmiotowej sprawie dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Mała Wieś oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mała Wieś. Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. do dnia 25.03.2021 r.