Powiadomienie o ryzyku wystąpienia: przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2, przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku azotu oraz przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.