W poniedziałek, 13 września, w Gąbinie wójt gminy Zygmunt Wojnarowski przy kontrasygnacie skarbnika gminy Moniki Stypułkowskiej podpisał umowę z prezesem zarządu WFOŚiGW w Warszawie – Markiem Ryszką na dofinansowanie realizacji zadania pn.  „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mała Wieś w 2021 r.” Dofinansowanie pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach podpisanej umowy Gmina Mała Wieś otrzyma dotację w wysokości 18.200,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z posesji 50 mieszkańców gminy.

Informujemy, iż w związku z remontem przyłącza wodociągowego na wodociągu gminnym w miejscowości Brody Małe w dniu 05.12.2022 r. w godzinach 9-13 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody  w miejscowościach Brody Małe, Gałki Stare, Gałki Nowe, Chylin, Niździn.