AKTUALIZACJA: zgodnie z otrzymaną informacją od organizatora, dzieci chodzące do tzw. klas „zerowych” w szkołach podstawowych kwalifikują się do otrzymania grantu. Dziecko uczęszczające do klas „zerowych” musi realizować obowiązek wychowania przedszkolnego.

Gmina Mała Wieś jest w trakcie przygotowań do złożenia wniosku w ramach projektu „Granty  PPGR”. Wsparciem mogą być objęte rodziny popegeerowskie z dziećmi a w ramach grantu zakupiony i przekazany zostanie sprzęt komputerowy (laptopy) wraz z akcesoriami i niezbędnym oprogramowaniem. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany uczniom odrębnym protokołem.

Ze wsparcia będą mogli  skorzystać uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych oraz szkół średnich, którzy spełniają łącznie następujące przesłanki:

  1. zamieszkują na terenie gminy Mała Wieś;
  2. których krewni w linii prostej (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie)  pracowali w  państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej (PPGR);
  3. nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku 2020 oraz roku 2021, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy (np. w ramach zdalnej Szkoły).

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest złożenie:

  1. Oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego lub oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągną pełnoletniość, które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę;
  2. Zgody na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość;
  3. Dokumentów potwierdzające fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej tj. rodzica, dziadka, pradziadka  w dawnych PPGR (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę składającą);
  4. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w pkt 3 –  oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego lub oświadczenia  ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość – złożonego po uprzedzeniu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Szczegółowe informacje na temat projektu pod numerem telefonu: 242697976

Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy lub przesłać na adres: 

Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2021 roku godzina 15:00

(decyduje data wpływu do Urzędu).

Dokumenty, które wpłyną po terminie zostaną zniszczone.

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr