Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, iż Gmina Mała Wieś zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przedmiocie wsparcia realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze przez samorządy gminne.

W ramach porozumienia zawartego uruchomiony został punkt konsultacyjno-informacyjny, z którego mogą korzystać mieszkańcy Gminy Mała Wieś zainteresowani złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz wniosków o płatność.

Punkt mieści się w pomieszczeniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Płońskiej 4 i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

Pomoc pracownika obejmuje:

 1. wsparcie przy rejestracji na Portalu Beneficjenta, wypełnieniu i wysłaniu wniosku w formie elektronicznej,
 2. zapoznanie z zasadami Programu Czyste Powietrze i dokumentami z nimi związanymi,
 3. wsparcie przy skompletowaniu wniosku o dofinansowanie (wskazanie, kto, gdzie podpisuje wniosek, wskazanie wymaganych do wypełnienia pól i niezbędnych załączników),
 4. weryfikacja samodzielnie sporządzonego i przedłożonego w Urzędzie Gminy wniosku pod kątem kompletności i spełnienia wymagań formalnych, weryfikacja poprawności rachunkowej, prawidłowości dołączonych dokumentów,
 5. wsparcie doradcze w wypełnianiu wniosku o płatność.

Informacje, jakie należy przygotować przed wizytą w Urzędzie Gminy w celu uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku:

 1. Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) – imię i nazwisko, PESEL, NIP (jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą), telefon kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail (potrzebny do założenia konta na Portalu Beneficjenta).
 2. Informacje o współmałżonku Wnioskodawcy– imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL.
 3. Informacje o pozostałych współwłaścicielach budynku/lokalu mieszkalnego – imię
  i nazwisko, adres zamieszkania.
 4. Adres zamieszkania i adres do korespondencji Wnioskodawcy.
 5. Numer rachunku bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty dotacji).
 6. Numer księgi wieczystej nieruchomości.
 7. Numer działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków).
 8. Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ zgłoszenia budowy (w przypadku braku posiadania takiej informacji przedział czasowy odzwierciedlający orientacyjnie rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenie budowy).
 9. Powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego [m2].
 10. W przypadku, gdy w budynku/lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza należy podać:
  a) powierzchnię wykorzystywaną na prowadzenie działalności gospodarczej [m2],
  b) procent powierzchni przeznaczonej na działalność,
  c) liczbę miesięcy w roku wykorzystania powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej.

Uwaga: Jeśli wyliczony procent powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku/lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie może być dofinansowane.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie należy składać do:

 • WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie,
 • lub za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu z WFOŚiGW.

Wnioski o dofinansowanie można składać także poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW lub poprzez serwis gov.pl.

Dane pracownika wyznaczonego do realizacji porozumienia:

Wioleta Gankowska – ref. ds. gospodarki komunalnej

Kontakt:  24 269 77 98

e-mail: wgankowska@malawies.pl

Infolinia programu „Czyste Powietrze”:
telefon: 22/340 40 80
mail: CzystePowietrze@nfosigw.gov.pl
mail: StopSmog@nfosigw.gov.pl
strona www: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/