Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, iż posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy Mała Wieś odbędzie się w dniu 28 października 2021 roku o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi,
b. zatwierdzenie Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi,
c. sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Mała Wieś, gm. Mała Wieś, powiat płocki,
d. wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę,
e. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Mała Wieś Nr 156/XXI/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.,
f. w sprawie zmiany Uchwały Nr 157/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2021 – 2034.
4. Wolne wnioski

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat

Ze względu na trwający stan epidemii koronawirusa osoby uczestniczące na posiedzeniu  komisji proszone są o zachowanie dystansu społecznego i założenie maseczki w celu zakrycia ust i nosa.