Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XXVIII sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 3 grudnia 2021 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Gminy 4.Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
6. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Mała Wieś za rok szkolny 2020/2021
7. Przyjęcie uchwał w sprawach:
a. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Mała Wieś na 2022 rok.
b. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mała Wieś
c. ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Mała Wieś
d. ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz ustalenia wysokości tej diety
e. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 obowiązujących na terenie Gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku.
f. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 obowiązujących na terenie gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku.
g. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 r.
h. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Mała Wieś Nr 156/XXI/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.
i. w sprawie zmiany Uchwały Nr 157/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2021 – 2034,
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Andrzej Pielat

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).
Ze względu na trwający stan epidemii koronawirusa osoby uczestniczące na sesji Rady Gminy Mała Wieś proszone są o zachowanie dystansu społecznego i założenie maseczki w celu zakrycia ust i nosa.