Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych o numerach 290809W i 290811W

Zakres wykonanych prac:
1. Przebudowa drogi gminnej nr 290811W relacji Mała Wieś – Stare Święcice. Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa wyrównawcza) na długości 1.058,3 km i szerokości 5,0 m, nawierzchnię z mieszanek minerano – bitumicznych (warstwa ścieralna) na długości 1.058,3 km i szerokości 5,0 m, pobocza z kruszywa łamanego oraz wykonano oznakowanie.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 290809W relacji Kiełtyki – Ściborowo – Wilkanowo. Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa wyrównawcza) na długości 400 m i szerokości 5,0 m, nawierzchnię z mieszanek nmineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) na długości 400 m i szerokości 5,0 m, obustronne pobocza z kruszywa łamanego oraz wykonano oznakowanie.

Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 337.583,59 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość inwestycji brutto: 482.262,28 zł

smart