Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano m.in. nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) na długości 1,612 m i szerokości  4,0 m, obustronne pobocza i zjazdy z tłucznia kamiennego, przepusty pod zjazdami, oznakowanie i odtworzono rowy. Gmina pozyskała dotację ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000,00 zł

Data zakończenia inwestycji: 27.12.2021 r.

Wartość inwestycji brutto: 539.736,01 zł