Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) nieodpłatną mediację, lub
5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

UWAGA: Od 2022 roku nieodpłatna pomoc prawna na terenie Gminy Mała Wieś świadczona będzie w Budynku Gminnego Centrum Kultury MultiOsada, ul. Warszawska 31, 09-460 Mała Wieś.
Punkt pomocy prawnej czynny w dniach:
Środa – w godzinach 12:00-16:00
Piątek – w godzinach 8:00-12:00

Umówienie terminu wizyty dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu 242676776, w dni powszednie w godzinach 7:30-15:30.