Przypominamy, że w celu otrzymania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy w terminie od 01.02.2022 r. do 28.02.2022 r. złożyć wniosek wraz z:

  • oświadczeniem,
  • fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego (za okres od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.),
  • dokumentem wydanym przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającym informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca w roku 2021 (dotyczy to tylko tych hodowców bydła, którzy nie dołączyli tego dokumentu do wniosku składanego w I turze)
  • oświadczeniem dzierżawcy (w przypadku posiadania dzierżaw)

Limity, obowiązujące w 2022 roku, stanowią sumę:

  1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,
  2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W przypadku bycia rolnikiem ryczałtowym lub podatnikiem podatku VAT prosimy o taką informację w załączeniu do wniosku. Faktury zostaną odesłane za pomocą Poczty Polskiej wraz z decyzją.

Druki są dostępne do pobrania na stronie malawies.pl  w zakładce Dokumenty – Zwrot podatku akcyzowego oraz w Urzędzie Gminy Mała Wieś.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w kopercie/ teczce/ koszulce i wrzucić do urny przed Urzędem lub wysłać na adres: Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś. (wraz z zapisanym numerem telefonu wnioskodawcy)

Pieniądze wypłacane będą do 30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie.