Kwota dofinansowania w 2021 r. – 60 000 zł
Całkowita wartość w 2021 r. – 82 484 zł
Cel programu:
Program „Posiłek w szkole i domu” gwarantuje pomoc rodzinom i osobą samotnym, które znajdują się w trudnych sytuacjach życiowych. Istotą programu jest zagwarantowanie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia w szkole gorącego posiłku. Celem programu jest również pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, gdyż program przewiduje wsparcie finansowe na zakup żywności.
Pomoc udzielana zostaje z powodów takich jak ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeby ochrony macierzyństwa i wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi realizował dwa moduły programu:
Moduł I dla dzieci i młodzieży – pomoc w formie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w przedszkolu i szkole oraz przyznania zasiłków celowych na zakup żywności dla dzieci w czasie, gdy podczas pandemii COVID-19 szkoły były zamknięte.
Moduł II dla osób dorosłych – z uwagi na trudne sytuacje życiowe, osobom dorosłym przyznawano zasiłki celowe na zaspokojenie podstawowej potrzeby życiowej jakim jest zakup żywności.
Efektem było zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży oraz objęcie pomocą finansową osób dorosłych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.