Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, iż posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy Mała Wieś odbędzie się w dniu 29 marca 2022 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przejęcie sprawozdania z realizacji zadań za 2021 rok z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zwierzętami za 2021 rok.
5. Opiniowanie uchwał w sprawach:
a) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mała Wieś uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach,
b) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mała Wieś w 2022 roku,
c) zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Mała Wieś Nr 210/XXIX/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.,
d) zmiany Uchwały Nr 211/XXIX/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2022-2035.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat