W ramach rozstrzygniętej II edycji Programu Inwestycji Strategicznych gmina Mała Wieś pozyskała 15.200.000,00 zł na realizację dwóch zadań, tj. 12.350.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi” oraz 2.850.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Mała Wieś”.  Rozwój samorządu, a szczególnie inwestycje gminne są w dużej mierze skorelowane ze środkami pozyskiwanymi ze źródeł zewnętrznych. Współpraca na linii rząd – samorząd umożliwi przeprowadzenie tak ważnych inwestycji na terenie naszej gminy. Nowa oczyszczalnia ścieków zastąpi oddaną do użytku w 1985 roku obecnie funkcjonującą infrastrukturę. Realizacja tego zadania będzie najważniejszą inwestycją ostatniego trzydziestolecia w gminie Mała Wieś.
Każdy samorząd, niezależnie od budżetu jakim dysponuje boryka się z problemami dotyczącymi stanu dróg. Modernizacja infrastruktury drogowej jest istotnym, lecz bardzo kosztownym zadaniem realizowanym przez gminę. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, przebudowie będzie poddane około 5 kilometrów dróg, których stan techniczny wskazuje na priorytetowe działania.