Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 28 aa. ust.1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm) Wójt Gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy Mała Wieś, składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców gminy. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja Rady Gminy, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie Gminy Mała Wieś za 2021 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu liczby.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Mała Wieś odbędzie się 30 czerwca 2022 r. o godz. 10.00

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest także w Urzędzie Gminy ( pok.1 )

Pliki do pobrania