Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XXXV Sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 30 czerwca 2022 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 02 czerwca 2022r.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Mała Wieś w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie:
a. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości stanowiące własność Gminy Mała Wieś,
b. raport o stanie gminy:
– wystąpienie Wójta Gminy Mała Wieś,
– debata,
c. udzielenia Wójtowi Gminy Mała Wieś wotum zaufania,
d. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok:
– przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy Mała Wieś sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok,
– stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie przedłożonego sprawozdania Wójta Gminy Mała Wieś z wykonania zadań i budżetu Gminy za 2021 rok z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Mała Wieś,
– przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mała Wieś w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mała Wieś za 2021 rok.
e. udzielenia Wójtowi Gminy Mała Wieś absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,
f. zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok Gminy Mała Wieś Nr 210/XXIX/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2021 r.,
g. zmiany Uchwały Nr 211/XXIX/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2022 – 2035,
h. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mała Wieś.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelację i zapytania.
9. Wolne wnioski i informację.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Andrzej Pielat

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).