Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 8 sierpnia 2022 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji,

2. Przedstawienie porządku obrad,

3. Przyjęcie uchwały w sprawie:

  1. zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok Gminy Mała Wieś Nr 210/XXIX/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2021 r.
  2. zmiany Uchwały Nr 211/XXIX/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2022 – 2035,
  3. zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś w 2022 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
  4. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów specjalnych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mała Wieś,
  5. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mała Wieś na rok szkolny 2022/2023,

4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Andrzej Pielat

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).