Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 27 września 2022 r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie uchwały w sprawie:
a. zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok Gminy Mała Wieś  Nr 210/XXIX/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2021 r.,
b. zmiany Uchwały Nr 211/XXIX/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2022 – 2035,
c. oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi,
d. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Andrzej Pielat

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).