Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XXXIX Sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 29 listopada 2022 roku o godzinie 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Małej Wsi, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 czerwca 2022r.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 08 sierpnia 2022 r.
5. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2022 r.
6. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 07 listopada 2022 r.
7. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Mała Wieś w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
9. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mała Wieś za I półrocze 2022 r.
10.Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Mała Wieś za rok szkolny 2021/2022.
11.Podjęcie uchwał w sprawach:
a. rozpatrzenia petycji w przedmiocie powołania Młodzieżowej Rady Gminy,
b. zmiany załącznika do uchwały nr 127/XVII/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś,
c. ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu służącego do przewozu ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej,
d. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, z terenu Gminy Mała Wieś,
e. wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomościach gruntowych położonych w miejscowości Niździn i Nowe Gałki,
f. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Mała Wieś,
g. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 obowiązujących na terenie Gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku,
h. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 obowiązujących na terenie gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku,
i. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 r.,
j. uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok,
k. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2022 Gminy Mała Wieś Nr 210/XXIX/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.,
l. zmiany Uchwały Nr 211/XXIX/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2022 – 2035,
m. uchylenia Uchwały Nr 240/XXXVI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś w 2022 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelację i zapytania.
14. Wolne wnioski i informację.
15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Andrzej Pielat

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).