Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XLI sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 29 grudnia 2022 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Małej Wsi, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 listopada 2022r.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XL Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 16 grudnia 2022 r.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Mała Wieś w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty,
b. zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Mała Wieś Nr 210/XXIX/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.,
c. zmiany Uchwały Nr 211/XXIX/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś nalata 2022 – 2033,
d. uchwalenia Budżetu Gminy Mała Wieś na rok 2023,
e. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2023-2036.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelację i zapytania.
10. Wolne wnioski i informację.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Andrzej Pielat

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).