Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XLII sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 24 lutego 2023 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLI Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 r.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Mała Wieś w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023,
b. określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023,
c. ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu służbowego do przewozu ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej,
d. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mała Wieś,
e. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mała Wieś,
f. zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Mała Wieś Nr 266/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 r.,
g. zmiany Uchwały Nr 267/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2023 – 2036.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelację i zapytania.
9. Wolne wnioski i informację.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Andrzej Pielat

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).