12 kwietnia 2023 roku została podpisana umowa na budowę nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi. Gminę reprezentowali: Wójt Zygmunt Wojnarowski i Skarbnik Monika Stypułkowska. Wykonawcę, tj. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „Przem-Gri” Sp. z o. o. reprezentowali:  Prezes Zarządu Andrzej Chomański oraz Wiceprezes Zarządu Sylweriusz Knysak. Nadzór inwestorski pełnić będzie firma Eco Treatment reprezentowana przez Mirosława Bździaka. W wydarzeniu uczestniczyli: Radny gminy Robert Błaszczak, Sekretarz gminy Ewelina Kołodziejska oraz Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, przygotowania i realizacji inwestycji Adam Kacprzak.

Podpisanie umowy było okazją do przeprowadzenia pierwszych roboczych rozmów na temat inwestycji, w wyniku której powstanie nowa oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna. Średnia wydajność oczyszczalni będzie wynosiła 530 m3/d, co w pełni zaspokoi potrzeby związane z gospodarką ściekową na terenie gminy. Realizacja zadania pn. „Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi” to najważniejsza inwestycja ostatniego trzydziestolecia w gminie Mała Wieś. Przyjazne dla środowiska przedsięwzięcie przyczyni się do rozwoju gospodarczego gminy, zautomatyzuje cały proces związany z oczyszczaniem ścieków oraz pozwoli zwiększyć ilość przyjmowanych nieczystości, umożliwiając przyłączenie kolejnych miejscowości do sieci kanalizacyjnej.

Termin realizacji zadania: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Gmina Mała Wieś, na budowę wartej 19.939.451,55 zł oczyszczalni ścieków pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 12.350.000,00 zł.