21 kwietnia 2023 roku na drodze gminnej w miejscowości Dzierżanowo, Wójt Zygmunt Wojnarowski przy kontrasygnacie Skarbnik Moniki Stypułkowskiej, w obecności Wiceministra Aktywów Państwowych Posła na Sejm RP Macieja Małeckiego, podpisał umowę na realizację inwestycji z Sławomirem Konofalskim właścicielem firmy P.H.U. „OKNEX”. Nadzór inwestorski pełnić będzie firma Usługi Projektowe Drogowe reprezentowana przez Franciszka Rytwińskiego. W wydarzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Rady gminy Andrzej Pielat, Radni gminy Grażyna Kurzyńska i Jacek Klimczewski, Sekretarz gminy Ewelina Kołodziejska, sołtys wsi Dzierżanowo Zbigniew Kraśniewski oraz mieszkańcy gminy.

Zaplanowana do przebudowy droga o długości 995 m, prowadząca przez miejscowość Dzierżanowo łączy się bezpośrednio z drogą Gminy i Miasta Wyszogród nr 291545W oraz drogą powiatową nr 2951W. Dofinansowanie pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowiące 80% całkowitego kosztu zadania, przyczyni się do zwiększenia ilości dróg asfaltowych na obszarze gminy oraz uzupełnienia sieci dróg w miejscowości Dzierżanowo. Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo” będzie kontynuacją wykonanych w ubiegłych latach zadań drogowych w ramach programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Zakres prac realizowanych w ramach przedsięwzięcia:
– wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
– wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokości 4 metrów,
– wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego, kamiennego,
– oczyszczanie rowów z profilowaniem dna i skarp,
– zakup i montaż oznakowania pionowego.

Całkowity koszt zadania: 763.822,75 zł.
Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023: 611.058,20 zł.
Termin realizacji zadania: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.