Urząd Gminy Mała Wieś przypomina o możliwości złożenia wniosku o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Mała Wieś. Nagroda ta jest podstawową formą wsparcia wybitnie uzdolnionych uczniów w nauce, sporcie oraz dziedzinach artystycznych, którzy uczęszczali do szkół na terenie Gminy Mała Wieś w okresie od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. oraz spełnili jeden z poniższych warunków:   

  1. uzyskali na świadectwie szkolnym średnią ocen powyżej 5,01 oraz minimum dobrą ocenę z zachowania;
    2. zostali laureatami lub finalistami w konkursach, zawodach lub olimpiadach na szczeblu powiatowym o charakterze naukowym, sportowym lub artystycznym;
    3. zostali laureatami lub finalistami konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim o charakterze naukowym, sportowym lub artystycznym;
    4. zostali laureatami lub finalistami konkursów i olimpiad na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym o charakterze naukowym, sportowym lub artystycznym.

Wniosek o przyznanie wsparcia składa rodzic, opiekun prawny bądź dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2023 r.  w Urzędzie Gminy Mała Wieś.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie świadectwa ukończenia danej klasy w szkole podstawowej znajdującej się na terenie Gminy Mała Wieś;
    potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne.

Pliki do pobrania