Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, że posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy Mała Wieś odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Małej Wsi, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a. przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Gminy Mała Wieś,
b. trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Małej Wsi,
c. powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądowych,
d. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi,
e. raport o stanie gminy:
-wystąpienie Wójta Gminy Mała Wieś,
-debata,
f. udzielenia Wójtowi Gminy Mała Wieś wotum zaufania,
g. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok,
h. udzielenia Wójtowi Gminy Mała Wieś absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok,
i. zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok Gminy Mała Wieś Nr 266/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 r.,
j. zmiany Uchwały Nr 267/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2023 – 2026.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Andrzej Pielat