1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Powyższa ustawa określa warunki, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia powyższej funkcji.

Świadczenie w kwocie 300 zł miesięcznie, przysługuje osobie, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i 527) przez okres, co najmniej dwóch kadencji, nie mniej niż przez 8 lat,
 2. osiągnęła wiek:
  1. w przypadku kobiet – 60 lat,
  2. w przypadku mężczyzn – 65 lat.

UWAGA! Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji. Do powyższego okresu wlicza się również okres pełnienia funkcji na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jednakże wyłącznie wtedy, gdy osoba pełniąca funkcję sołtysa, pełniła tę funkcję również na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Świadczenie nie przysługuje:

 1. osobom poniżej określonego w ustawie wieku:
  a) kobietom poniżej 60 roku życia,
  b) mężczyznom poniżej 65 roku życia,
 2. pełniącym funkcję sołtysa przez okres krótszy niż 2 kadencje, mniej niż 8 lat.
 3. pełniącym funkcję sołtysa wyłącznie na postawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 4. skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Świadczenie w drodze decyzji przyznaje i wypłaca Prezes KRUS.

Do wniosku o przyznanie świadczenia składanego w KRUS należy dołączyć:

 1. zaświadczenie wójta, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, w przypadku nie dysponowania przez urząd danymi potwierdzającymi okres pełnienia funkcji, /Wzór wniosku/
 2. w przypadku, gdy wójt wyda postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia, wnioskodawca składa pisemne oświadczenie o spełnieniu wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez okres, co najmniej dwóch kadencji, nie mniej niż przez 8 lat, potwierdzone pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez, co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa, /Wzór oświadczenia/ /Wzór oświadczenia dla 5 mieszkańców sołectwa/
 3. oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa. https://www.krus.gov.pl/bip/formularze-i-wnioski/swiadczenia//

Powyższe oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Mała Wieś. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 24 269 79 60.

Pliki do pobrania